Rozwój intelektualny sześciolatka

O rozwoju intelektualnym decyduje przede wszystkim aktywność, ciekawość świata. Rozwój intelektualny jest odpowiedzialny za:

  • Mowę, myślenie
  • Pisanie, czytanie
  • Rozwój pojęć, w tym matematycznych

1. Mowa i myślenie (porozumiewanie się, tak zwane kompetencje językowe). Dojrzałe do szkoły dziecko powinno:

-         rozumieć bardziej złożone polecenia;

-         budować proste zdania na dany temat;

-         umieć wypowiedzieć się kilkoma zdaniami na dany temat, omówić treść obrazka, posługiwać się czasownikami, łącznikami wyrazowymi - przyimkami;

-         mówić wyraźnie. Mogą czasami pojawić się kłopoty z artykulacją złożonych głosek, ale pojedynczo wypowiada je prawidłowo;

-         słuchając czytelnej treści dostrzegać związki treściowe, przyczyny zdarzeń, zjawisk, przewiduje skutki określonych działań;

-         potrafi wyciągać wnioski, klasyfikować według jakiejś cechy (dwóch cech, nie tylko zewnętrznej).

2. Pisanie i czytanie, na które wpływ ma:

a)Pamięć słuchowa

-         dziecko wiernie odtwarza wiersz, piosenkę;

-         uważnie słucha tekstu czytanego, poleceń, wypowiedzi kolegów, zadań matematycznych z treścią;

-         odróżnia wysokość dźwięku lub umówiony dźwięk pośród innych;

-         ma dobrą integrację wzrokowo-słuchową (np. potrafi wyszukać obrazek do danej treści);

-         pamięta podstawowe wiadomości ze środowiska społeczno-przyrodniczego – np. dni tygodnia, adres, pory roku i co takiego się w nich dzieje, zna nazwy warzyw i owoców).

b)Słuch fonematyczny

-         dziecko umie wyróżniać głoski w wyrazach;

-         dzieli wyrazy na sylaby;

-         tworzy wyrazy z sylab;

-         czyta cicho i głośno, rozumie tekst;

-         rozumie co to zdanie, wyraźnie je wypowiada, potrafi określić długość zdania za pomocą paska papieru.

c)Percepcja wzrokowa

-         dziecko potrafi narysować rysunek bogaty w szczegóły;

-         rysując stosuje właściwe proporcje między elementami rysunku;

-         zauważa szczegóły na rysunku (np. gdzie widzisz...., czym się różnią....itd.);

-         lubi układać klocki;

-         chętnie ogląda bajki w telewizji, obrazki w książeczkach;

-         zapina prosto guziki;

-         zapamiętuje przedmioty w otoczeniu – zauważa różnicę w zmianie położenia przedmiotów;

-         zapamiętuje kształt liter, co świadczy też o dobrej integracji wzrokowo-słuchowej.

3. Rozwój pojęć – w tym pojęć matematycznych

-         dziecko zna pojęcia: wyższy-niższy, mniej-więcej, krótki-długi;

-         porównuje przedmioty ze względu na wielkość;

-         segreguje przedmioty ze względu na kształt, wielkość, kolor;

-         zna kolory;

-         liczy w zakresie dziesięciu (dodaje, odejmuje w pamięci lub na klockach, posługuje się liczebnikami porządkowymi);

-         porządkuje liczebniki na osi liczbowej;

-         zna figury geometryczne;

-         zna pojęcie zbioru, potrafi wyodrębnić zbiór, porównuje zbiory (tyle samo, mniej, więcej), rozumie że liczebność zbiorów jest taka sama bez względu na kolejność liczenia;

-         klasyfikuje pojęcia według wskazanej cechy lub dwóch cech – np. wybierz zielone kwadraty.

Comments