Org. pracy‎ > ‎

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2015

Jeśli masz wątpliwości, to zadzwoń do szkoły pierwszego wyboru i dowiedz się  jak prowadzona jest rekrutacja (poszczególne miasta mogą mieć oddzielne systemy rekrutacji)

Powiaty: strzeliński, dzierżoniowski, świdnicki 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ 


Terminy naboru


Lp.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Wprowadzenie danych osobowych kandydatów, założenie kont i przekazanie ich kandydatom.

1.04.2015r.

godz. 08:00

30.04.2015r.

godz. 14:00

2.

Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych.

02.06.2015r.

godz. 8.00

25.06.2015r.

godz. 14.00

3.

Wybór preferencji przez kandydatów.

4.

Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. Możliwość zmiany preferencji.

5.

Dostarczenie do systemu danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

11.06.2015r.

godz. 8.00

24.06.2015r.

godz. 15.00

6.

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

26.06.2015r.

godz. 8.00

29.06.2015r.

godz. 14.00

7.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (Zapoznanie się z wynikami naboru.)

2.07.2015r.

godz. 10.00

8.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.07.2015r.

godz. 10.00

6.07.2015r.

godz. 15.00

9.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

7.07.2015

godz. 11.00

10.

Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej.

7.07.2015r.

godz. 13.00

10.07.2015r.

godz. 14.00

11.

Wprowadzanie wyników  rekrutacji dodatkowej.

14.07.2015r.

godz. 8.00

29.08.2015r.

godz. 15.00


Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie n/w kryteriów:

1) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć: język obcy, matematyka, informatyka;

3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów w tym:

1) 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

a. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

  • języka polskiego,
  • historii wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii,
  • języka obcego na poziomie podstawowym,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresy, podzielonej przez dziesięć;

b. liczba punktów rekrutacyjnych za wynik egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

2) 40 punktów rekrutacyjnych za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

a) język polski,
b) język obcy,
c) matematyka,
d) informatyka.

3) Ilość punktów nalicza się w zależności od uzyskanej oceny z w/w przedmiotów:

a) za ocenę celującą 10 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą 8 punktów,
c) za ocenę dobrą 6 punktów,
d) za ocenę dostateczną 4 punkty,
e) za ocenę dopuszczającą 0 punktów.

4) 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 3 zarządzenia (1 konkurs – 2 pkt., 2 konkursy – 4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.),
c) maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratoria oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt.):

zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,
zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych,
zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych,

d) 1 punkt za:

- wzorowe zachowanie, lub stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.,
- wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

3. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych ustala się zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny zgodnie z ust 5 pkt 1

1) - języka polskiego - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego.
2) - historii wiedzy o społeczeństwie- liczba punktów za ocenę na świadectwie z historii i wiedzy o społeczeństwie
3) – matematyk i- liczba punktów za ocenę na świadectwie z
4) - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii- liczba punktów za ocenę na świadectwie z biologii, geografii, fizyki, chemii.
5) - języka obcego na poziomie podstawowym - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez kandydata.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów o których mowa w ust 1, konkursami tymi są:

1) konkursy z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista",
2) konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów" .
3) konkurs matematyczny „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów",
4) konkurs informatyczny „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów",
5) konkurs języka angielskiego „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów",

6). Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:

a). konkursie historycznym - ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
b). Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST,
c). Regionalnym Konkursie Chemicznym ,,Młody chemik eksperymentuje",
d). konkursie ekologicznym ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",
f.) konkursie ,,Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 - 1956",
g). Ogólnopolskim Konkursie języka Niemieckiego dla Gimnazjalist6w,
h). Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.

7). Uzyskanie tytułu laureata w konkursach:

1) konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość ,,Świadectwa historyczne",,
2) konkursie historycznym ,,W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939- 1989",
3) Dolnośląskim Konkursie Historycznym ,,Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej".
4) Uzyskanie co najmniej wyr62nienia w og6lnopolskim tematycznym konkursie historycznym ,,Historia Bliska".

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1) sieroty,
2) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
3) osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
4) kandydaci o udokumentowanych kierunkowych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
5) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest:

1) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
2) ocena zachowania,
3) średnia wszystkich ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończe
nia gimnazjum,


Miasto Wrocław

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

DataZdarzenie

I nabór - rekrutacja elektroniczna

16-31.03.2015r. (do godz. 15.00)

Składanie  pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego  w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z informacją uzyskaną w szkole)

13.04.-22.05.2015r.

Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z informacją uzyskaną w szkole)

do 23.06.2015r.

Składanie do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosków o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zgodnie z art. 71b ustawy o systemie oświaty)

02.06.-25.06.2015 r.

Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, wpisywanie ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków (wygenerowanie wniosku w systemie elektronicznym jest równoznaczne ze złożeniem podania przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej)

26-29.06.2015 r. (do godz. 15.00)

Składanie w szkole I wyboru wydrukowanego wniosku, potwierdzonej kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, potwierdzonej kopii świadectwa, innych wymaganych dokumentów

do 02.07.2015 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół, możliwość sprawdzenia wyników kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

do 06.07.2015 r. (do godz. 15.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

do 07.07.2015 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkole I wyboru, możliwość sprawdzenia ostatecznych wyników rekrutacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

nabór II (uzupełniający) – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

07.07.2015r.

Ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

08-09.07.2015 r. (do godz. 14.00)

Składanie wniosków i kopiidokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami(tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnej  ze szkół)

09.07.2015 r. godz. 16.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach przeprowadzających II nabór

do 10.07.2015 r. (do godz. 12.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

10.07.2015 r. (do godz. 15.00)

Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkołach przeprowadzających II nabór

31.08.2015 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba 

Zasady Naboru

I   Przygotowanie wniosku

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców
 • wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach ponadgimnazjalnych
 • utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I wyboru
 • wpisać:
  - oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego
  - zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione na świadectwie
  - zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów
 • wydrukować wniosek

Uwagi:

 • Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
 • Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO nr III,) lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5, Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół nr 1)
 • Obowiązek podania danych osobowych (dla celów rekrutacji) wynika z art. 20t ust.1 ustawy o systemie oświaty
 • Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę,  aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum,
 • Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.

II    Wybór szkół

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław
Uwaga: Rodzic kandydata/kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół  pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia ucznia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej.

 • kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech szkołach ponadgimnazjalnych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji
 • oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów elektronicznej rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą uczniów.
 • jeżeli w jednym oddziale nauczane są różne języki obce, wówczas dla celów elektronicznej rekrutacji jeden oddział jest dzielony na dwie grupy
 • przy wyborze oddziału należy pamiętać, że przedmioty przypisane do tego oddziału są realizowane w rozszerzeniu
 • listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej
 • za kryteria zostaną naliczone punkty jedynie w przypadku, gdy do szkoły I wyboru wraz z wydrukowanym wnioskiem zostaną dostarczone wymagane załączniki (dokumenty)
 • w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednego oddziału

 

a. Rekrutacja do oddziałów, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

 • złożyć w odpowiednim terminie w szkole z oddziałami, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne pisemne zgłoszenie woli przystąpienia do próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, podpisane przez jednego z rodziców
 • zgłosić się w odpowiednim terminie do szkoły na próbę sprawności fizycznej/sprawdzian uzdolnień kierunkowych
 • sprawdzić w szkole wyniki próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i odebrać zaświadczenie z wynikiem próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych  oraz uzyskaną liczbą punktów.

Oddziały, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne:

Oddziały sportowe:

 • Piłka nożna, sporty walki: LO nr XXIV w Zespole Szkół nr 4
 • koszykówka chłopców: LO nr II w Zespole Szkół nr 22
 • siatkówka dziewcząt: LO nr II w Zespole Szkół nr 22
 • piłka nożna, siatkówka: LO nr XI w Zespole Szkół nr 19
 • koszykówka: LO nr XV

Szkoły Mistrzostwa Sportowego:

 • lekkoatletyka: LO Mistrzostwa Sportowego nr II w Zespole Szkół nr 22
 • pływanie: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4
 • piłka siatkowa: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w  Zespole Szkół nr 4

Oddziały dwujęzyczne:

 • język francuski: LO nr VIII
 • język hiszpański: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
 • język niemiecki: LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5
 • język włoski: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
 • język angielski: Oddział międzynarodowy pre-IB w LO nr V w Zespole Szkół    Ogólnokształcących nr 5

Oddział architektoniczny w LO nr III
Oddział matematyczny w LO nr III
Oddział teatralny w LO nr XVII

Uwaga: rekrutacja do oddziału teatrologicznego w LO nr III, do oddziału dwujęzycznego w LO nr XIV w Zespole Szkół nr 14 oraz do oddziału dwujęzycznego w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych odbędzie się na zasadach ogólnych, bez przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

 

b. Rekrutacja do oddziałów integracyjnych i specjalnych dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych, specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 pok.439:

 • wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia
 • 1 egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Oddziały integracyjne funkcjonują w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX oraz w Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.

Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do gimnazjów integracyjnych, specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, odbywa się na zasadach ogólnych.

 

c. Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II

 • po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystej szkole, zgodnie ze statutem szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce
 • deklarując powtarzanie klasy pierwszej w innej szkole, uczestniczy
  w rekrutacji na zasadach ogólnych

 

d. Zmiana kolejności wybranych szkół

 • kandydat ma prawo zmienić swoje wybory oddziałów w szkołach, szkoły lub ich kolejność na liście preferencji
 • kandydat, chcąc dokonać zmian wyborów, powinien w odpowiednim terminie:
  - zalogować się do systemu
  - sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom
  - w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście ustawić ich nową kolejność w przypadku, gdy wybór oddziałów był niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio wybrane szkoły, wybrać nowe oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności – zgodnie ze swoimi preferencjami

 

e. Rekrutacja do Zespołu Szkół Plastycznych odbywa się na zasadach ustalonych przez szkołę. W sprawie szczegółowych zasad i kryteriów, należy skontaktować się bezpośrednio ze szkołą.

III. Składanie dokumentów

Kandydat w szkole I wyboru w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę. W przypadku kandydatów spoza Wrocławia - na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy.

Do wniosku załącza się:

 • kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył za zgodność z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do wniosku załącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów (jeżeli dotyczy):

 • pisemną zgodę rodziców (dot. wniosków do oddziałów sportowych)
 • opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe (dot. wniosków do oddziałów sportowych)
 • zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej (dot. wniosków do oddziałów sportowych)
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeżeli dotyczy)
 • oświadczenie rodzica o  wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721, z późn zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica

IV. Potwierdzenie woli nauki

 • kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji www.edu.wroclaw.pl, do którego oddziału i do której szkoły z listy wyborów został zakwalifikowany
 • warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie przez niego, w określonym terminie:
  - oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  - oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  - dwóch zdjęć
 • W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole
 • kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół w I naborze mogą składać dokumenty do szkół dysponujących wolnymi miejscami w wyznaczonym terminie w II naborze (uzupełniającym).

Informacje o rekrutacji można uzyskać:

 • na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl,
 • w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel: 71 777 77 77,
 • w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów,
 • w szkole I wyboru,
 • na stronach www szkół ponadgimnazjalnych,
 • w Szkolnych Ośrodkach Kariery:
  - Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 tel. 71 798 67 25
  - Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel. 71 798 67 18
  - Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45 tel. 71 798 67 34
  - Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10 tel. 71 798 68 90
  - Zespół Szkół nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7 tel. 71 798 69 01
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3 tel. 71 798 69 09
  - w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a tel. 71 798 67 00

Comments