V Powiatowy Konkurs Przyrodniczy (28 V 2013)

       Dnia 28 maja 2013r. w Zespole Szkół Publicznych w Prusach odbył się V Powiatowy Konkurs Przyrodniczy. Wzięło w nim udział  18 uczniów z klas  IV-VI SP z 6 szkół podstawowych  powiatu strzelińskiego. Patronem  konkursu była firma: MotaEngil Central Europe -Kopalnia Granitu w Górce Sobockiej.


Doświadczenia i eksperymenty  prezentowane przez uczestników konkursu oraz test wiedzy o lesie, oceniała komisja konkursowa w składzie:

 • Janina Nurkowska – nauczyciel biologii
 • Teresa Umińska – nauczyciel biologii
 • Barbara Machalska – nauczyciel chemii
 • Ewa Majewska – wicedyrektor ZSP w Prusach
 • Franciszek Naraniecki – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  w Górce Sobockiej
 • Mariusz Kunysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Strzelinie

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali upominki w postaci okazjonalnego kubka z sublimacją zaprojektowaną przez uczennicę klasy IVb ZSP w Prusach -  Katarzynę Ossowską. Dla każdej szkoły piękną publikację prezentującą geologiczne bogactwa ziemi strzelińskiej ufundował Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Strzelińskiego a wręczył Naczelnik Wydziału Mariusz Kunysz. Laureaci konkursu w kategorii indywidualnej zostali obdarowani wspaniałymi nagrodami: za miejsce I -tablet, aparat cyfrowy za zajęcie II miejsca oraz słuchawki marki sony za zajęcie miejsca III, natomiast w kategorii szkoły- nagrody książkowe.

Uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawe eksperymenty dostarczając niesamowitych emocji wszystkim uczestnikom konkursu. Byli doskonale przygotowani i pięknie omawiali swoje doświadczenia wyjaśniając w prosty sposób zawiłe i trudne procesy zachodzące w przyrodzie.

W przewie pomiędzy kolejnymi częściami konkursu, dla uczestników przygotowano poczęstunek a po zakończeniu części testowej, podczas kiedy komisja sprawdzała prace pisemne, uczestnicy wraz z opiekunami wyjechali na wycieczkę do Kopalni Granitu w Górce Sobockiej.

Projekt pamiątkowego kubka

 Szkoły, które wzięły udział w konkursie:

1. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr4  im. Kornela Makuszyńskiego w Strzelinie

4. Zespół Szkół Publicznych w Borowie Szkoła Podstawowa

5. Zespół Szkół Publicznych w Wiązowie Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich

6. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

 

Wyniki Konkursu:

 Kategoria uczniowie:

 I miejsce: Agata Pietrzyk, PSP nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

 II miejsce: Maciej Zawistowski, ZSP w Wiązowie Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich

 III miejsce: Alicja Mondrzejewska, PSP nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie

 

Kategoria szkoły:

 I miejsce: PSP nr 5 im Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

 II miejsce: PSP nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie

 III miejsce: ZSP w Borowie


 Poniżej galeria zdjęć, relacje z poprzednich edycji konkursu oraz regulamin edycji tegorocznej:


IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczy (rok 2012)  
III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  
II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

REGULAMIN i ZAKRES KONKURSU

Temat:  Las środowiskiem życia

Termin: 28 maja 2013r.

Miejsce konkursu: Zespół Szkół Publicznych w Prusach

Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych  powiatu  strzelińskiego

 

Cele:

 • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań procesami i zjawiskami zachodzącymi 
 • w przyrodzie
 • Zachęcanie do zdobywania i pogłębiania wiadomości o otaczającym świecie
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania 
 • z różnych źródeł informacji
 • Kształcenie postaw badacza, odkrywcy, przyrodnika
 • Poznawanie ciekawych miejsc na terenie gminy Kondratowice 

Zasady uczestnictwa:

·        W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI powiatu strzelińskiego

 • W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI powiatu strzelińskiego
 • Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów
 • Każdy  uczeń  bierze  udział  w  dwóch  etapach  konkursu:   praktycznym i teoretycznym
 • Do etapu praktycznego każdy uczeń przygotowuje doświadczenie – eksperyment, który przedstawia przed komisją konkursową i innymi uczestnikami ( uczeń ma prawo do dwóch prób)
 • O wynikach konkursu decyduje suma punktów z dwóch etapów
 • Uczniowie będą oceniani indywidualnie oraz grupowo (szkołami – suma punktów poszczególnych uczniów danej szkoły).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 I etap praktyczny –  polega  na  prezentacji  przed  komisją   konkursową i innymi uczestnikami przygotowanego wcześniej prostego eksperymentu z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Do wykonywania doświadczeń wszystkie potrzebne pomoce uczeń przywozi ze sobą. Tematyka eksperymentu dowolna. Uczeń musi podać cel doświadczenia i wynikający z niego wniosek.

II etap teoretyczny – każdy uczestnik indywidualnie rozwiązuje test wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą tematu: „Las środowiskiem życia”

UWAGA!

Do doświadczeń nie wolno używać odczynników zaliczanych do trucizn z klasy A, zagrażających bezpieczeństwu oraz o właściwościach żrących.

 

Planowany przebieg dnia dla uczestników Konkursu Przyrodniczego

 1. Spotkanie w Pracowni Przyrodniczej w Zespole Szkół Publicznych w Prusach godz. 8.30
 2. Przygotowanie się uczestników konkursu do prezentacji doświadczeń.
 3. Rozpoczęcie konkursu: godz. 8.40
 4. Etap I – praktyczny: godz. 8.40 – 11.00
 5. Poczęstunek.
 6. Etap II – teoretyczny: godz. 11.15 – 12.00
 7. Wycieczka do atrakcyjnego miejsca na terenie gminy: godz. 12.10 – 13. 15
 8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
 9. Przewidywane zakończenie konkursu: 14.00

 Organizatorzy konkursu: Halina Kłysz ĉ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
25 kwi 2013, 12:25
Comments