VIII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy - wyniki (24 maja 2016r.)


VIII Powiatowy Konkurs Przyrodniczego dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych
(uczniowie powiatu strzelińskiego)

Tradycyjnie,  jak co  roku o tej  porze,  w naszej szkole odbył się  Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych. VIII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (dla uczniów z powiatu strzelińskiego oraz z powiatów sąsiadujących) odbył się 24 maja 2016 w Zespole Szkół Publicznych w Prusach. 

W konkursie wzięło udział 21 uczniów z 7 szkół:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzelinie
 3. Zespół Szkół Publicznych w Wiązowie Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich
 4. Zespół Szkół Publicznych  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach
 5. Zespół Szkół Publicznych w Kuropatniku Szkoła Podstawowa 
 6. Zespół Szkół w Niemczy Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego
 7. Zespół Szkół Publicznych w Borowie Szkoła Podstawowa

Od wielu lat konkurs jest wspierany finansowo przez firmę Mota-Engil Central Europe Kopalnia Granitu w Górce Sobockiej. Patronat Mota-Engil Central Europe oraz osobiste zaangażowanie p. dyrektora  Marcina Galosa pozwalają nam na wręczenie zwycięzcom konkursu atrakcyjnych nagród.

Każdy uczestnik zaprezentował wcześniej przygotowane przez siebie doświadczenie, a następnie pisał test wiedzy na temat: „Krajobrazy Polski". 

Poniżej doświadczenie przygotowane przez Gabrielę Jas z PSP nr 5 w Strzelinie. Pozostałe filmy już wkrótce.Wyniki przedstawiają się następująco:

Wyniki indywidualne:

I miejsce     Gabriela Jas (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie)
II miejsce     Sara Sikora (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie)
III miejsce     Wojciech Dziedziński (Zespół Szkół Publicznych w Borowie Szkoła Podstawowa)

Wyniki szkół:
I miejsce    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
II miejsce     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzelinie
III miejsce     Zespół Szkół Publicznych w Borowie Szkoła Podstawowa

  Organizatorzy konkursu składają podziękowania dla firmy Mota-Engil Central Europe SA  oraz gratulacje dla uczestników konkursu a także szkół, których uczniowie byli reprezentantami!


  Organizatorzy: nauczycielki przyrody w ZSP w Prusach: p. Halina Kłysz oraz p. Małgorzata Banaszczyk


  Inne informacje o konkursie

  Tematem przewodnim konkursu były "Krajobrazy Polski"

  Cele konkursu:
  • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie
  • Zachęcanie do zdobywania i pogłębiania wiadomości o otaczającym świecie
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji
  • Kształcenie postaw badacza, odkrywcy, przyrodnika

  Zasady uczestnictwa:
  • W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI z powiatu strzelińskiego i powiatów ościennych
  • Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów
  • Każdy uczeń bierze udział w dwóch etapach konkursu: praktycznym i teoretycznym (pisze test)
  • Do etapu praktycznego każdy uczeń przygotowuje doświadczenie – eksperyment, który przedstawia przed komisją konkursową i innymi uczestnikami ( uczeń ma prawo do dwóch prób)
  • O wynikach konkursu decyduje suma punktów z dwóch etapów
  • Uczniowie będą oceniani indywidualnie oraz grupowo (szkołami – suma punktów poszczególnych uczniów danej szkoły).

  Etapy konkursu:
  I etap praktyczny: polega na prezentacji przed komisją konkursową i innymi uczestnikami przygotowanego wcześniej prostego eksperymentu z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Do wykonywania doświadczeń wszystkie potrzebne pomoce uczeń przywozi ze sobą. Tematyka eksperymentu dowolna. Uczeń musi podać cel doświadczenia i wynikający z niego wniosek. 

  II etap teoretyczny: każdy uczestnik indywidualnie rozwiązuje test wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą tematu: „Krajobrazy Polski” (zakres zagadnień: mapa hipsometryczna Polski, Krajobrazy: Tatr, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Nizin Środkowopolskich, Pojezierza Mazurskiego, Pasa Pobrzeża Południowobałtyckiego)
  ĉ
  SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
  13 mar 2016, 15:46
  Ċ
  SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
  13 mar 2016, 15:46
  Comments