Ogłoszenia‎ > ‎

Gimnazjum Publiczne - Ocena realizacji założonych celów i zadań zrealizowanych w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

opublikowane: 28 lis 2011, 12:23 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

Efekty realizacji Projektu   "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" w Gimnazjum Publicznym im. Bohaterów Armii Krajowej  w Prusach

 

 

 

Obserwacja realizacji Projektu  Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji w oparciu o przeprowadzony w szkole monitoring pozwoliła sformułować wnioski na temat wpływu działań prowadzonych w ramach Projektu na pracę szkoły, uczniów, nauczycieli, środowisko lokalne. Już dziś można wskazać na zmiany jakościowe, jakie zaszły dzięki realizacji Projektu w podanych niżej obszarach pracy szkoły:

 

1.      Organizacja życia szkoły

Uczniowie mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które prowadzone były

w atrakcyjny dla nich i nowatorski sposób. Wprawdzie odbywały się one w godzinach popołudniowych, jednak cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pojawiła się szansa adaptowania na użytek szkoły przykładów dobrych praktyk stosowanych w innych szkołach realizujących Projekt. Udział w Projekcie wpłynął także na wzrost zaangażowania nauczycieli w życie szkoły, efektywną komunikację.

 

Główne zmiany w zakresie bazy szkolnej oraz organizacji pracy szkoły:

·         W budynku szkoły w Prusach działa sieć bezprzewodowa WiFi. Rozdzielono logicznie sieci (stworzono VLANy) dla potrzeb pracowni komputerowej (domena), administracji oraz urządzeń przenośnych. Zakupiono dysk sieciowy o dużej pojemności dla potrzeb archiwizowania zdjęć i filmów dokumentujących życie szkoły

·         Zakupiono domenę zspprusy.edu.pl oraz domenę prusy.edu.pl

·         Z domeną zspprusy.edu.pl  zintegrowano pakiet Google Apps dla edukacji. Aplikacje gogle służą usprawnieniu komunikacji wewnętrznej oraz współdzieleniu zasobów przez nauczycieli

·         Z domeną prusy.edu.pl zintegrowano pakiet Live@EDU dla edukacji. Pakiet będzie wykorzystany jako zintegrowane środowisko współdzielenia zasobów i komunikacji na linii uczeń-uczeń oraz uczeń-nauczyciel

·         Przebudowano budynek dla potrzeb utworzenia pracowni przyrodniczej

·         Szkoła wdrożyła stosowanie pakietu oprogramowania Vulcan w zakresie prowadzenia księgowości, kadr, księgi zastępstw, arkusza organizacyjnego

·         Szkoła w szerszym zakresie wykorzystuje sieci społecznościowe WEB 2.0 (youtube, facebook) w promocji swojej działalności

 

2.      Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły

       Można stwierdzić, że udział naszej szkoły w Projekcie przyczynił się do integracji

      społeczności szkolnej. O integrującej roli  świadczą:

a.       efektywna współpraca między nauczycielami i uczniami, duże zaangażowanie we wspólną realizację zadań,

b.      postawa współodpowiedzialności za poszczególne zadania i za cały Projekt, wzajemne wspieranie się, utożsamianie się z samym Projektem oraz ze szkołą,

c.       rozwój więzi osobowych pomiędzy nauczycielami i uczniami.

 

3.      Program dydaktyczny szkoły

Pojawiły się nowe  techniki i metody pracy z uczniami, nowe treści na zajęciach lekcyjnych, nowe formy organizowania zajęć z uczniami.

 

4.      Rozwój kompetencji uczniów

Należy podkreślić wzrost kompetencji kluczowych uczniów,  zwłaszcza  w zakresie posługiwania się nowymi technologiami informacyjnymi  i  samodzielnym poszukiwaniem informacji. Uczestnicy Projektu poszerzali swoją wiedzę ogólną, nabywali umiejętność indywidualnego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w praktyce, uczyli się samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dyscypliny i operatywności. Uczniowie rozwijali swoje umiejętności interpersonalne, uczyli się otwartości, współpracy. Zyskiwali pewność siebie i dowartościowanie własnej osoby. Nastąpił wzrost efektywności kształcenia. Uczniowie zaangażowani w Projekt pracowali systematycznie, samodzielnie wykonywali zadania o różnym stopniu trudności. Nagrodą dla nich były sukcesy w konkursach przedmiotowych, uzyskanie dobrych wyników na sprawdzianach wewnętrznych i zewnętrznych, ale także promocja do klasy programowo wyższej. Zmniejszenie niepowodzeń szkolnych przyczyniło się do poprawy relacji interpersonalnych.

 

5.      Rola uczniów w Projekcie

Wzrosła samodzielność, zaangażowanie, możliwość wykazania się swoimi zdolnościami, możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół.

 

6.      Rozwój kompetencji nauczycieli

Dzięki udziałowi nauczycieli w szkoleniach, konferencjach i kursach , wzrosły ich kompetencje w zakresie posługiwania się ICT, w używaniu interaktywnych metod nauczania, wzrósł poziom wiedzy. Realizacja Projektu przyczyniła się do udoskonalenia warsztatu zawodowego nauczycieli

Dotyczy to w szczególności:

a.       wzbogacenia zasobu środków dydaktycznych, a także opracowań i materiałów,

b.      poznania nowych zastosowań technicznych środków nauczania,

c.       udoskonalenia umiejętności współdziałania w zespole, wspólnego rozwiązywania problemów.

 

7.      Współpraca między nauczycielami i uczniami

Nastąpiła poprawa relacji interpersonalnych. Efektywne sposoby przekazywania informacji, zaangażowanie, motywacja, przyjazny sposób zarządzania Projektem wpływały na jego popularność. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele czuli się współodpowiedzialni za realizację Projektu, a każdy sukces budził i u jednych i u drugich poczucie satysfakcji.

 

8.      Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Dzięki przystąpieniu szkoły do Projektu e- szkoła poprawiła się współpracę z rodzicami, którzy żywo interesowali się sposobem jego realizacji, z władzami samorządowymi, z organizacjami i instytucjami, a także nastąpił wzrost prestiżu i popularności szkoły w środowisku.

 

9.      Sposób oceny efektywności zajęć

Wszyscy nauczyciele zaangażowani w Projekt wypracowali sobie własne metody oceny podejmowanych działań.  Dzięki temu na bieżąco mogli przeprowadzać ewaluację i na jej podstawie wyciągać wnioski do dalszej pracy.  .

 

10.  Upowszechnianie projektu

Projekt promowany był  z wykorzystaniem strony internetowej szkoły, gdzie zamieszczono informacje o konkretnych działaniach, zdjęcia z zajęć, wyjazdów do Multicentrum, wycieczek.  Promowaliśmy Projekt w lokalnych mediach. Na budynku szkoły umieściliśmy tablice informacyjne, zawierające nazwę realizowanego Projektu.
 W budynku szkoły została zamontowana tablica informacyjna, dotycząca rodzaju zajęć prowadzonych w ramach Programu e-szkoła.

 

11.  Produkty końcowe

Na miniportalu szkoły można zapoznać się z materiałami multimedialnymi, pracami plastycznymi, zdjęciami, scenariuszami lekcji, pomocami dydaktycznymi, które stanowią wymierny rezultat podejmowanych przez nas działań.  Wytwory te są ogólnodostępne i mogą stanowić inspirację dla innych placówek.

 

Należy podkreślić, że w odniesieniu do rezultatów miękkich Projektu, udało nam się zrealizować wszystkie wyznaczone cele.

Comments