Ogłoszenia‎ > ‎

Informacje na temat sprawdzianu po szkole podstawowej

opublikowane: 11 mar 2016, 00:48 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 18 mar 2016, 00:00 ]
Broszura CKE z informacjami dla rodziców i uczniów


Sprawdzian zaczyna się o 9.00 a kończy o 12.30. Uczniowie przychodzą na każdą część w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Proszę przyjść 5 IV 2016 (wtorek).  Na część I o godz. 8.45, na część II o godz. 11.30.

Sale w których piszecie sprawdzian są podane w tabeli wywieszonej przy pokoju nauczycielskim.

O podanej wyżej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście, losują numer stolika i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali.   Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

Na sprawdzian uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

a) na część pierwszą - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,  linijkę

b) na część drugą - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

c) podczas sprawdzianu można mieć małą butelkę wody (którą trzymamy na podłodze)


Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (tak jak inni uczniowie).

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 
przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym (tym, których to dotyczy) o konieczności zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym uczeń ma dodatkowe 5 minut na 
na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie).

Między pierwszą a drugą częścią sprawdzianu jest przerwa.

27 maja 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od
dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):
  •  z części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
  •  z części drugiej, czyli z języka obcego.

Comments