Ogłoszenia‎ > ‎

Możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w okresie przerwy świątecznej

opublikowane: 17 gru 2015, 01:02 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

Szanowni rodzice! Jeśli oboje państwo pracujecie i istnieje potrzeba zorganizowania zajęć opiekuńczo wychowawczych dla państwa dziecka w okresie przerwy świątecznej , to szkoła zorganizuje takie zajęcia.


Dotyczy to następujących dni:
przed świętami: 23, 24 (wigilia) grudnia,
po świętach 28, 29, 30 i 31 grudnia, 

w godzinach od 7.45 do 13.00. 

Dowóz i odbiór dzieci leży po stronie rodziców.

Jeśli są państwo zainteresowani, to proszę do poniedziałku 21 XII 2015, do godz. 14.00  wypełnić i dostarczyć do szkoły (do sekretariatu lub wychowawcy) poniższą kartkę (kartki zostaną przekazane wszystkim dzieciom z klas 0-3 SP) 

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "

Proszę o zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla mojego dziecka

……………………………………..…………….… w dniach ……………..……………………………….…. 
           (imię i nazwisko dziecka, klasa)                                                                            (proszę wpisać daty)             

w godzinach ……………..……………….………                  ………….…………………………………………
                          (proszę wpisać godziny o ile krótsze niż od 7.45 do 13)                          (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "


lub przesłać wiadomość (o treści jak wyżej) za pośrednictwem dziennika elektronicznego na konto dyrektora szkoły. Kartki zostaną przekazane wszystkim dzieciom z klas 0-3 SP.
Informacje dodatkowe:

  • Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych, to dni ustalone przez dyrektora szkoły po uzgodnieniach z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną (lista tych dni w naszych szkołach). W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i poinformować o takiej możliwości rodziców (§ 6a rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego - na dole strony)
  • W pozostałych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tj. w trakcie przerwy świątecznej zimowej i wiosennej) szkoła nie ma obowiązku lecz może uwzględnić potrzeby rodziców i zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 
  • W czasie ferii zimowych i letnich oraz dni ustawowo wolnych od pracy  szkoła nie zapewnia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999, z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245 oraz z 2011 r. Nr 296, poz. 1754) ogłoszono dnia 30 kwietnia 2002 r. obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2002 r.

Comments