Ogłoszenia‎ > ‎

Wyprawka szkolna - ważna aktualizacja

opublikowane: 29 sie 2012, 03:27 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 3 wrz 2012, 07:40 ]

7 września upływa  termin składania wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników. Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na dole tej strony. W związku z planowaną zmianą kryteriów dochodowych (od 1 października z kwoty 351 zł netto na osobę w rodzinie na 456 zł oraz od 1 listopada z 504 zł na 539 zł) proszę również składać  wnioski, które w tej chwili przekraczają progi dochodowe.  Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 do dnia 5 września 2012 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kondratowice z dnia  21 sierpnia 2012 r. w sprawie:

 dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w roku 2012 "Wyprawka szkolna".

 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz 706) oraz Uchwały nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna", informuję o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

 Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą rozpoczynać naukę w: klasach I-IV szkoły podstawowej, klasie 1 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum. Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 Kryteria dostępu do pomocy:

1. Rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zl netto, o którym mowa w art. 5 ust. I ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992, ze zm.).

2.  W przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kryterium dochodowe wynosi 351 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175. poz. 1362, ze zm.),

3. Zmniejszono udział środków przeznaczonych dla grupy rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie "Wyprawka szkolna" z 10 % do 5 % środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej zrezygnowano z udzielenia pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu w rodzinie.

 

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodzica (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych do pobrania w sekretariacie szkoły

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 do dnia 5 września 2012 r. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie/zaświadczenia o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

 

Dyrektor sporządza imienna listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją wójtowi Gminy.

 

Realizacja zwrotu kosztów podręczników nastąpi po otrzymaniu dotacji na ten cel (przewidywany termin graniczny to 15 listopada 2012)

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

•       dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 180 zł

•       dla uczniów niepełnosprawnych klas l-III szkoły podstawowej do kwoty 180 zł

•       dla uczniów klas IV szkoły podstawowej do kwoty 210 zł

dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-V1 szkoły podstawowej do kwoty 210 zł

•       dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum do kwoty 325 zł

 

Do pobrania :

·         wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników,

·         wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie oniepełnosprawności.

Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
29 sie 2012, 03:27
Comments