Ogłoszenia‎ > ‎

Szkoła Podstawowa - Ocena realizacji założonych celów POKL 9.1.2 „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

opublikowane: 28 lis 2011, 12:21 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 28 lis 2011, 12:24 ]

Ocena realizacji założonych celów i zadań zrealizowanych w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” w Programie Rozwojowym Szkoły

ZSP w Prusach Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej

 

Lp.

 

Działanie

 

 

Osiągnięte efekty

1.

Zgodność ogólnych założeń PRS z założeniami Projektu i podpisanymi umowami w zakresie form wsparcia

·         PRS w zakresie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” został zrealizowany zgodnie z jego założeniami programowymi.

·         Wszystkie zaplanowane i przyjęte do realizacji formy wsparcia uczniów zostały zrealizowane. Odbyły się zajęcia pozalekcyjne i  pozaszkolne, opieka psychologiczno-pedagogiczna tutora, wycieczki i wyjazdy do MultiCentrum

·         Liczba zrealizowanych godzin jest zgodna z planowanymi godzinami określonymi w  umowach

·         Projekt obejmuje odpowiednią liczbę beneficjentów. Przy kwalifikacji na poszczególne formy wsparcia stosowano parytet płci wg. odpowiednich wskazanych proporcji.

2.

Odstępstwa w czasie trwania PRS Istotne zmiany

·         W czasie trwania realizacji PRS nastąpiła zmiana opiekuna zajęć pozalekcyjnych z przyczyn uzasadnionych. Z nowym opiekunem zajęć pozalekcyjnych została podpisana umowa na niezrealizowaną liczbę godzin.

·         Nastąpiło zmniejszenie liczby uczestników w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych z tutorem szkolnym o jednego ucznia w październiku  2011r. Ze względu na specyfikę tych zajęć nie było możliwe przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji

3.

Opracowanie i wdrożenie programów kół zainteresowań na bazie wcześniej zdiagnozowanych potrzeb i uzdolnień w klasach IV-VI

·         Zajęcia pozalekcyjne rozwinęły zainteresowania i uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym naciskiem na matematykę i przyrodę, co miało wpływ na uzyskanie przez nich lepszych wyników w nauce i podniesienie wyników nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych.

·         Dzięki wyposażeniu Pracowni Przyrodniczej w sprzęt nowoczesnej technologii, na zajęciach wprowadzono innowacyjne formy nauczania, oceniania i sprawdzania.

·         Praca każdego ucznia była zorganizowana w sposób umożliwiający dostosowanie metod i form do indywidualnych potrzeb, co pozwoliło na odkrywanie talentów i wzbudzanie aktywności poznawczej ucznia.

·         Koła zmotywowały uczniów do większej aktywności na zajęciach lekcyjnych oraz do udziału w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

·         Na zajęciach wykorzystywano też istniejące w szkole oprogramowanie EduRom umożliwiające współdziałanie uczniów w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów i działań z zakresu matematyki, przyrody i wielu innych przedmiotów.

·         Ogromna chęć eksperymentowania i wykonywania doświadczeń przez uczniów stała się podstawą do utworzenia w naszej szkole Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla klas 4-6, który cieszy się w regionie dużą popularnością. Uczy odkrywania świata przyrody, kształtuje postawę badacza, odkrywcy, przyrodnika.

·         Przygotowania do konkursu przyrodniczego pomagają uczniom pogłębiać swoje wiadomości o otaczającym świecie i samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł informacji.

4.

Udział uczniów w pozaszkolnych kołach zainteresowań

·         Udział w zajęciach realizowany był z wykorzystaniem nauczania zdalnego na platformie edukacyjnej.

·         Uczniowie w tych zajęciach rozwinęli swoje zainteresowania i podnieśli poziom wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

·         Uczniowie poznali nowe narzędzia ICT, które pozwoliły im podnieść umiejętności i poszerzyć wiedzę  w sposób nowoczesny.

·         Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach podniosła się samoocena dzieci, zwiększyło poczucie satysfakcji i zadowolenia z dokonanych osiągnięć.

5.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych z matematyki

·         W zajęciach wyrównawczych brali udział uczniowie o niskich wynikach w nauce, wskazaniach PPP o trudnościach oraz zagrożeni niepromowaniem do następnej klasy.

·         Wszyscy uczniowie zniwelowali braki, podnieśli swoje wyniki w nauce, otrzymywali lepsze stopnie cząstkowe i uzyskali pozytywne oceny końcoworoczne.

·         Nastąpiła zmiana nastawienia uczniów do przedmiotu i wzrost wiary we własne siły i możliwości.

·         Na zajęciach stosowane były różne aktywizujące formy i metody pracy z uwzględnieniem nowoczesnych posiadanych przez szkołę narzędzi ICT

6.

Opracowanie i wdrożenie  12 indywidualnych programów rozwojowych dla 12 uczniów

·         W zajęciach tutorskich brali udział uczniowie z problemami zarówno w nauce jak i funkcjonowaniu wśród rówieśników a także uczniowie ze zdolnościami i zainteresowaniami artystycznymi.

·         Zaplanowano i wdrożono 12 indywidualnych programów rozwojowych uczniów.

·         Zajęcia pomagały uczniom w poznawaniu swoich mocnych i słabych stron, podejmowaniu działań wpływających na rozwój osobowości.

·         Wdrożenie IPR przyczyniło się do podniesienia poczucia własnej wartości.

·         zajęcia prowadzone były w różnorodnych atrakcyjnych dla uczniów formach m in. spotkania integracyjne, wycieczki i wyjazdy do Teatru Lalek, muzeum, na lodowisko itp.

7.

opracowanie i wdrożenie 3 wycieczek dydaktycznych po Dolnym Śląsku

·         Na wycieczkach uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania z obszaru matematyczno-przyrodniczego a szczególności środowiskiem przyrodniczym, historycznym i społecznym.

·         Rozwijali swoje kompetencje ponadprzedmiotowe: porozumiewanie się, zachowanie w różnych miejscach i sytuacjach, gromadzenie i porządkowanie informacji, łączenie teorii z praktyką.

·         Informacje z wycieczek prezentowane były na stronie internetowej szkoły i mini portalu szkoły.

8.

Udział w 3 warsztatach dydaktycznych w MultiCentrum w Jaworze

·         Uczniowie poznali w praktycznym zastosowaniu nowoczesne technologie ICT. Za pomocą programów byli twórcami prostych animacji, eksperymentów, ćwiczeń z zakresu przyrody, fizyki, chemii. Poprzez praktyczne korzystanie z różnych programów multimedialnych i narzędzi ICT uczniowie wzbogacali swoją wiedzę.

·         Uczniowie doskonalili swoje umiejętności wykorzystując najnowsze internetowe metody pracy.

9.

Mini portal

·         Uczniowie zapoznali się z nowoczesnym narzędziem pozyskiwania i prezentowania informacji.

·         Nauczyli się poruszać po stronach mini portalu oraz dostarczać własne materiały.

·         Odczuwają satysfakcję z prezentowanych na miniportalu wypracowanych przez nich materiałów.

 

 

                                                                                                           Opracował szkolny koordynator:

                                                                                                        Halina Kłysz

Comments