Ogłoszenia‎ > ‎

Ważne informacje dla uczniów (ale również rodziców)!

opublikowane: 8 cze 2016, 04:46 przez Nieznany użytkownik
Do piątku 17 czerwca możecie wciąż  "powalczyć" o swoje oceny. Powodzenia!

W poniedziałek 20 czerwca proszę przynieść do szkoły wszystkie wypożyczone z biblioteki podręczniki (dotyczy klas 1 SP, 2 SP, 4SP i 1GIM). Razem ze swoimi wychowawcami udacie się do biblioteki, gdzie zwrócicie podręczniki. Nauczyciel bibliotekarz odnotuje stan zwracanego podręcznika. Wychowawcy mogą i powinni uwzględnić dbałość o podręcznik w cząstkowej ocenie zachowania.

Zgodnie z prawem oświatowym i Regulaminem Biblioteki Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji celowej w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki (podręczniki te stanowią własność gminy)


W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

  1. Podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

  • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych,zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.


W przypadku naszej szkoły koszt podręczników jest następujący:

szkoła

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

 Cena

sp

1SP

Język angielski

Super Sparks 1

 24,75 zł

sp

2SP

Język angielski

Super Sparks 2

 24,75 zł

sp

4SP

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Szkoła podstawowa. Klasa 4 . Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Szkoła podstawowa. Klasa 4

 21,78 zł

sp

4SP

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 21,75 zł

sp

4SP

Historia i społeczeństwo

Klucz do historii. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

 19,80 zł

sp

4SP

Przyroda

Przyroda z pomysłem. Część 1. Klasa 4. Podręcznik. Szkoła podstawowa.
Przyroda z pomysłem. Część 2. Klasa 4. Podręcznik do szkoły podstawowej

 19,80 zł

sp

4SP

Język angielski

Team Up 1

 21,78 zł

sp

4SP

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 20,00 zł

gim

1G

Język Polski

Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum

 24,70 zł

gim

1G

Język Polski

Licz się ze słowami. Ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne

 17,50 zł

gim

1G

Matematyka

Matematyka 1. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

 24,70 zł

gim

1G

Historia

Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa I

 24,00 zł

gim

1G

Biologia

Świat biologii 1. Podręcznik dla gimnazjum

 24,00 zł

gim

1G

Chemia

Ciekawa chemia. Podręcznik. Gimnazjum. Część 1

 21,78 zł

gim

1G

Fizyka

Świat fizyki. Podręcznik. Gimnazjum. Część 1

 21,78 zł

gim

1G

Geografia

Bliżej geografii. Podręcznik. Gimnazjum. Część 1

 21,78 zł

gim

1G

Język angielski

New English Plus 2

 24,75 zł

gim

1G

Język niemiecki

Aktion Deutsch. Język niemiecki. Podręcznik do gimnazjum. Część 1

 24,75 zł


Comments