Ogłoszenia‎ > ‎

Wywiadówka 28 V 2012 (poniedziałek)

opublikowane: 20 maj 2012, 15:53 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy
W poniedziałek 28 maja 2012 odbędzie się wywiadówka (dla wszystkich klas):

Dla klas 0-III SP w budynku szkoły w Księginicach Wielkich o godz.  16.00
Dla klas IV-VI SP oraz 1-3 gimnazjum w budynku szkoły w Prusach o godz. 17.00


Zgodnie ze statutem ZSP Prusy:
Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (w tym dodatkowych) i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 Informacja o wszystkich przewidywanych ocenach końcoworocznych przekazywana jest nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, podczas organizowanego w szkole zebrania z rodzicami. Fakt przekazania takiej informacji jest odnotowywany w dzienniku.
Comments