Ogłoszenia‎ > ‎

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie przerwy świątecznej lub dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

opublikowane: 13 gru 2014, 11:58 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

Szanowni rodzice! Jeśli oboje państwo pracujecie i istnieje potrzeba zorganizowania zajęć opiekuńczo wychowawczych dla państwa dziecka w okresie przerwy świątecznej lub dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych, to szkoła zorganizuje takie zajęcia.

Dotyczy to następujących dni: 22, 23, 24, 29, 30 i 31 grudnia 2014 r. oraz 2 i 5 stycznia 2015 r. w godzinach od 7.45 do 13.00. Dowóz i odbiór dzieci leży po stronie rodziców.

Jeśli są państwo zainteresowani, to proszę do 16 XII 2014 do godz. 14.00 wypełnić i dostarczyć do szkoły (do sekretariatu lub wychowawcy) poniższą kartkę lub przesłać wiadomość (o treści jak niżej) za pośrednictwem dziennika elektronicznego na konto dyrektora szkoły. Kartki jak niżej zostaną przekazane wszystkim dzieciom.


" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "

Proszę o zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla mojego dziecka

……………………………………..…………….… w dniach ……………..……………………………….…. 
           (imię i nazwisko dziecka, klasa)                                                                            (proszę wpisać daty)             

w godzinach ……………..……………….………                  ………….…………………………………………
                          (proszę wpisać godziny o ile krótsze niż od 7.45 do 13)                          (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "


Informacje dodatkowe:

  • Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych, to dni ustalone przez dyrektora szkoły po uzgodnieniach z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną (lista tych dni w naszych szkołach). W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i poinformować o takiej możliwości rodziców (§ 6a rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego - na dole strony)
  • W pozostałych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tj. w trakcie przerwy świątecznej zimowej i wiosennej) szkoła może uwzględnić potrzeby rodziców i zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 
  • W czasie ferii zimowych i letnich szkoła nie zapewnia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999, z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245 oraz z 2011 r. Nr 296, poz. 1754) ogłoszono dnia 30 kwietnia 2002 r. obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2002 r.

Comments