Ogłoszenia‎ > ‎

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie przerwy świątecznej lub dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych

opublikowane: 27 mar 2015, 02:11 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

1 IV 2015 - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

Informuję, że dzień 1 IV 2015 (środa) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na sprawdzian po szkole podstawowej. Zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla tych uczniów, którzy przyjadą do szkoły.Od 2 IV do 7 IV 2015 uczniowie mają wiosenną przerwę świąteczną


Szanowni rodzice! Jeśli oboje państwo pracujecie i istnieje potrzeba zorganizowania zajęć opiekuńczo wychowawczych dla państwa dziecka w dni robocze w okresie wiosennej przerwy świątecznej, to szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

   Dotyczy to następujących dni: 2 IV (czwartek), 3 IV (piątek)  i 7 IV (wtorek)  w godzinach od 7.45 do 13.00. Dowóz i odbiór dzieci leży po stronie rodziców.

Jeśli są państwo zainteresowani, to proszę do 30 IV 2015 do godz. 13.00 wypełnić i dostarczyć do szkoły (do sekretariatu lub wychowawcy) poniższą kartkę lub przesłać wiadomość (o treści jak niżej) za pośrednictwem dziennika elektronicznego na konto dyrektora szkoły. 


" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "

Proszę o zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla mojego dziecka

……………………………………..…………….… w dniach ……………..……………………………….…. 
           (imię i nazwisko dziecka, klasa)                                                                            (proszę wpisać daty)             

w godzinach ……………..……………….………                  ………….…………………………………………
                          (proszę wpisać godziny o ile krótsze niż od 7.45 do 13)                          (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Informacje dodatkowe:

  • Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych, to dni ustalone przez dyrektora szkoły po uzgodnieniach z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną (lista tych dni w naszych szkołach). W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i poinformować o takiej możliwości rodziców (§ 6a rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego - na dole strony)
  • W pozostałych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tj. w trakcie przerwy świątecznej zimowej i wiosennej) szkoła może uwzględnić potrzeby rodziców i zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 
  • W czasie ferii zimowych i letnich szkoła nie zapewnia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999, z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245 oraz z 2011 r. Nr 296, poz. 1754) ogłoszono dnia 30 kwietnia 2002 r. obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2002 r.

Comments