Prawo‎ > ‎

Egzamin gimnazjalny
Informacje dla rodziców.
Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły tj.
21,22,23 IV 2015 w budynku w Prusach, ul. Parkowa 1, rano o godz. 8.40, po przerwie o godz .10.40 (dwa pierwsze dni przed salą gimnastyczną a trzeciego dnia na górnym korytarzu)

A) O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

B) Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj.  pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki –przybory do rysowania: ołówek, który może być wykorzystany tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

C) Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu (9.00 część I i 11.00 cześć II)

D) Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

1. Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

2. Wyrwać ze środka arkusza czterostronicową kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi: w części pierwszej z zakresu języka polskiego, w części drugiej z zakresu matematyki i w części językowej na poziomie rozszerzonym

3. Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

w części pierwszej z zakresu

 historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

 języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi 

w części drugiej z zakresu

 przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

 matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

w części trzeciej na poziomie

 podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

 rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

4. sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu

5. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach

6. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy.


Pozostałe informacje dla zdających Informacje dla zdających.


Wygląd arkuszy egzaminacyjnych:Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
13 kwi 2015, 12:33
Comments