Prawo‎ > ‎Egzamin gimnazjalny‎ > ‎

Egzamin 2018 - informacje dla zdających

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎ Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda cześć/zakres/poziom egzaminu ‎rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie.‎

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa) 

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) 

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 

 z zakresu matematyki – godz. 11:00 

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) 

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00Uczeń  zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły tj.
18,19,20 IV 2018 w budynku w Prusach, ul. Parkowa 1, rano o godz. 8.40, po przerwie o godz.10.40 (na górnym korytarzu)

A) O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

B) Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem (ołówka nie można wnosić). Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

C) Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu (9.00 część I i 11.00 cześć II)

D) Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

1. Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

2. Na polecenia przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający powinien wykonać:


W przypadku języka obcego

3. Uczeń koduje: 
a. w części pierwszej z zakresu: 
historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi 
języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi 
b. w części drugiej z zakresu: 
przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi 
matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (w przypadku tego arkusza – w związku z przeprowadzanym e-ocenianiem – kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie rozwiązań zadań otwartych; szczegółowe instrukcje zostaną przekazane przez okręgowe komisje egzaminacyjne). 
c. w części trzeciej (j. obcy): 
 w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi 
 w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę 
rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi. 

4. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy.

5. Na 10 minut przed końcem czasu usłyszysz przypomnienie o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.Wygląd arkuszy egzaminacyjnych:

Comments