Prawo‎ > ‎

Gimnazjalny projekt edukacyjny

Propozycje gimnazjalnych projektów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018

(Na dole strony przydatne pliki)    

Uczniowie klas drugich powinni nie później niż do końca listopada wybrać tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów poniższych tematów. Zestawienie o wyborach tematów dokonanych przez uczniów wychowawca ucznia przekazuje dyrektorowi szkoły.


Poniżej załącznik do Uchwały Nr 6/10/11/ZSP Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych w Prusach z dnia 29 listopada 2010r. 

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

I. Zasady ogólne.

1.     Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.     Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.     Projekty uczniowskie, których realizacja wiąże się z odnotowaniem udziału ucznia w projekcie na świadectwie ukończenia gimnazjum, realizowane są w klasie drugiej gimnazjum. W szczególnych sytuacjach na wniosek ucznia dyrektor może wyrazić zgodę na realizację projektu edukacyjnego przez ucznia klasy trzeciej.

4.     Uczniowie powinni zakończyć realizację projektu do końca kwietnia (w roku szkolnym 2010/2011 do końca maja).

5.     Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku);

6.     Projekt edukacyjny realizowany przez zespól uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

a.        wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;

b.       określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c.        zawarcie kontraktu - określenie zasad współpracy, terminów i kryteriów oceny udziału ucznia w projekcie;

d.       wykonanie zaplanowanych działań;

e.        monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

f.       samoocena wykonanej pracy, refleksja, zaplanowanie prezentacji

g.       publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

7.     Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

8.     Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie ZSP Prusy. Opiekun projektu (o ile nie jest wychowawcą ucznia) na dwa tygodnie przed klasyfikacją przekazuje pisemnie wychowawcy ucznia informację o dotychczasowym zaangażowaniu ucznia w realizację projektu (w przypadku gdy projekt się nie zakończył informacja ma charakter oceny cząstkowej – za dany okres).

9.     Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

II. Pozostałe ustalenia

1.     Najpóźniej do końca września danego roku szkolnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 15 grudnia):

a)       każdy zespół nauczycielski (z wyjątkiem zespołu edukacji wczesnoszkolnej) zaproponuje co najmniej cztery tematy projektów, kandydatów na opiekunów tych projektów oraz orientacyjną  liczbę uczestników zespołu projektowego.

b)       propozycje tematów projektów mogą być również zgłaszane do wychowawcy klasy przez uczniów, rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego wraz ze wskazaniem kandydata na opiekuna projektu spośród nauczycieli.

c)       ostatecznej akceptacji tematów projektów oraz ich opiekunów dokonuje Dyrektor ZSP Prusy w terminie do 10 października danego roku szkolnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 22 grudnia). Dyrektor może też samodzielnie ustalić tematy projektów i określić ich opiekunów.

2.     Uczniowie klas drugich powinni nie później niż do końca listopada (w roku szkolnym 2010/2011 do 15 stycznia) wybrać tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych i zaakceptowanych przez Dyrektora ZSP Prusy. Zestawienie o wyborach tematów dokonanych przez uczniów wychowawca ucznia przekazuje dyrektorowi.

3.     W przypadku gdy uczeń, w określonym przez Dyrektora Zespołu terminie, nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów.

4.     W sytuacji, gdy więcej niż trzech uczniów nie zgłosi swojego udziału w pracach zespołów projektowych, wychowawca dokona przydziału uczniów do istniejących zespołów projektowych lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu utworzy nowy zespół projektowy i wybierze temat do realizacji przez zespół.

5.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaakceptowanych przez Dyrektora Zespołu istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego lub wybór innego tematu projektu niż tematy zgłoszone w pkt 1 lub 2. W szczególności zmiana tematu projektu może wynikać z ustaleń dokonanych podczas pierwszych spotkań zespołu projektowego.

6.     Opiekunem projektu może być nauczyciel zatrudniony w ZSP w Prusach, nie musi być to jednak  nauczyciel uczący w danej klasie.

7.     Uczniowie tworzą zespoły projektowe na zasadzie dobrowolności. Zaleca się by zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny liczył nie mniej niż 4 uczniów i nie więcej niż 8. Za zgodą dyrektora w szczególnych przypadkach (wynikających z charakteru projektu) liczebność zespołu może być większa.

8.     Istnieje możliwość tworzenia zespołów międzyoddziałowych i międzyklasowych.

9.     W miarę potrzeb konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny udzielają wszyscy nauczyciele, nie tylko opiekunowie danego projektu.

10.  Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a) lub b) Karty Nauczyciela.

11.  Po zakończeniu realizacji projektu opiekunowie projektów składają pisemne sprawozdanie z jego realizacji dyrektorowi szkoły. Karty projektu przechowywane są do ukończenia szkoły przez uczestników projektu.

12.  Publiczna prezentacja rezultatów projektów przez uczniów będzie zwykle organizowana w miesiącu maju lub czerwcu. Prezentacja możliwa jest również w innym niż powyższy terminie, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem ZSP Prusy.
 W roku szkolnym 2010/2011 dwa z realizowanych w naszym gimnazjum projektów edukacyjnych zostały opisane na stronach CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej) jako przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych. Projekt realizowany pod opieką p. K. OlędzkiejProjekt realizowany pod opieką p. B. Sikory

ĉ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
26 lut 2012, 12:14
ĉ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
26 lut 2012, 12:14
ĉ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
26 lut 2012, 12:14
Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
4 lis 2012, 08:35
ĉ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
26 lut 2012, 12:14
Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
26 lut 2012, 12:10
Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
21 paź 2013, 23:06
Comments