Prawo‎ > ‎

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Prusach


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

I. WSTĘP.

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Prusach zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

II. WŁADZE SAMORZĄDU.

Wszystkie wybory do władz Samorządu przeprowadza (nadzoruje) pięcioosobowa Komisja Wyborcza powoływana przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

Pracami Samorządu Uczniowskiego kieruje Rada Samorządu Uczniowskiego. 
W skład Rady wchodzą:

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

2. Przedstawiciele Klas (po jednym z każdej klasy)

ad 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego kieruje bieżącą pracą Rady.

Zarząd składa się z 4 uczniów: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
 • reprezentowanie Samorządu;
 • przedstawianie Radzie decyzji Zarządu;
 • powoływanie sekcji oraz mianowanie ich przewodniczących;
 • prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu;
 • informowanie uczniów o pracach Samorządu (gazeta, gablota, informacje przekazywane klasom przez Przedstawicieli Klas)
 • prowadzenie gospodarki finansowej;

W zebraniach Zarządu może uczestniczyć (bez prawa do głosowania) Opiekun Samorządu i inne zaproszone przez przewodniczącego Zarządu osoby (w szczególności szefowie odpowiednich sekcji). Zebranie Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego. Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i jeden z członków Zarządu.

 

ad 2. Rada Samorządu Uczniowskiego (Zarząd wraz z Przedstawicielami Klas) ma następujące kompetencje:

 • uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;
 • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wszystkie wybory do władz Samorządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie głównych kierunków działania Samorządu i wydatkowaniu wiekszych sum z funduszów samorządu
 • kontrolowanie działań Zarządu i interweniowanie, gdy zostanie naruszony interes uczniów;
 • zarządzanie wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (w przypadku, gdy Zarząd źle wypełnia swoje obowiązki)

 

Pierwsze (po wyborach) zebranie Rady zwołuje przewodniczący Komisji Wyborczej. Podczas tego zebrania przedstawiane są wyniki wyborów. Pozostałe zebranie Rady zwołuje 
i prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona. Rada jest również zwoływana na żądanie trzech dowolnych członków Rady przedłożone jej Przewodniczącemu. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.

Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.

Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także - na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów - do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

III. KADENCJA WŁADZ, WYBORY, VAKATY.

1. Kadencja.

Kadencja Komisji Wyborczej zaczyna z chwilą jej powołania przez Radę Samorządu Uczniowskiego (na ostatnim posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym) i wygasa po roku w momencie powołania nowej Komisji Wyborczej.

 Kadencja wszystkich pozostałych władz samorządu kończy się w momencie zwołania przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej pierwszego (po wyborach) posiedzenia nowej Rady Samorządu Uczniowskiego.

Kadencja Przedstawiciela Klasy może wygasnąć po jego odwołaniu przez klasę. Głosowanie związane z odwołaniem przedstawiciela i powołaniem nowego nadzoruje Komisja Wyborcza.

Kadencja Zarządu może być skrócona w wyniku przeprowadzenia ponownych wyborów do Zarządu.

2.Wybory.

Wszystkie (przeprowadzane przez Samorząd Uczniowski) wybory są tajne, powszechne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza.

W każdej klasie uczniowie wybierają swojego Przedstawiciela i głosują na  zgłoszone  ekipy kandydatów do  Zarządu Samorządu Uczniowskiego (wybierany jest pełny skład Zarządu)

Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze Szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Wybory Przedstawicieli Klas i Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w ostatnim tygodniu września w każdej klasie osobno. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy. Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów i ich dokładnym terminie.

Przedstawicielem Klasy może być tylko uczeń danej klasy (nie musi to być przewodniczący Samorządu Klasowego).. Uczniowie klasy zgłaszają kandydatów na Przedstawiciela Klasy przed głosowaniem. Każdy uczeń dysponuje jednym głosem. Kandydat, który uzyska najwięcej głosów zostaje Przedstawicielem Klasy w Radzie Samorządu Uczniowskiego. W przypadku vacatu na funkcji Przedstawiciela Samorządu Klasowego, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się razem z wyborami Przedstawicieli Samorządów Klasowych. Uczniowie szkoły mogą zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego Samorządu wraz z pełnym składem Zarządu do Komisji Wyborczej. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów, ich pisemną zgodę na kandydowanie oraz podpisy 15 uczniów popierających dany skład Zarządu. Kandydaci mają czas na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej do dnia wyborów. 
W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród zgłoszonych Komisji Wyborczej kandydatur Przewodniczącego wraz z proponowanym przez niego Zarządem. Każdy uczeń może poprzeć tylko jeden Zarząd (dysponuje jednym głosem).Wybory wygrywa ekipa, która uzyskała największą ilość głosów (liczą  się głosy w całej szkole).

Jeśli Rada Samorządu Uczniowskiego zarządzi ponowne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, to wybory takie mogą odbyć się nie wcześniej niż w ciągu miesiąca od ich zarządzenia.

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU.

Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

V. KOMISJE I SEKCJE.

Dla realizacji swoich zadań, Zarząd może powoływać sekcje.

Powoływane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny). Przy powoływaniu sekcji Zarząd określa:

·        nazwę sekcji;

·        zakres działalności;

·        okres jej istnienia;

·        przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą(Zarządem) za jej prace;

Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły po zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Sekcji.

Informacja o powołaniu sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie (lub otwartym charakterze) jest wywieszona w gablocie Samorządu.

Na ostatnim posiedzeniu w roku szkolnym Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje Komisję Wyborczą, która organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich władz samorządu w ciągu nadchodzącego roku szkolnego.

VI. WPŁYWY I WYDATKI.

Zarząd Samorządu prowadzi dokumentację wpływów i wydatków. W przypadku wydatków o znaczącej wysokości decyzję podejmuje Rada Samorządu. W pozostałych przypadkach decyzja należy do Zarządu lecz każdy wydatek musi być zatwierdzony co najmniej przez trzech członków Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU.

O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów (liczba głosów za wnioskiem musi być większa niż liczba głosów przeciwnych, niezależnie od liczby głosów wstrzymujących) się w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany: we wszystkich klasach, przed wyborami. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszony w gablocie Samorządu).

Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub 3 członków Rady.

Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Rady muszą być poinformowani na tydzień przed tym posiedzeniem.

Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady (co najmniej 2/3 obecnych musi być za zmianą).

 

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Samorządu Uczniowskiego 23 września 2016 roku.

Comments