Prawo‎ > ‎

Wnioski do pracy na rok 2013/2014

A.   Wnioski z nadzoru pedagogicznego

Należy w większym zaangażować uczniów w ich edukację poprzez:

a)    Szersze stosowanie elementów oceniania kształtującego, dostarczanie informacji zwrotnej o efektach pracy ucznia (odnosimy się wyłącznie do ustalonych, znanych uczniom, kryteriów)

b)    Zasięganie informacji zwrotnej na temat odbioru prowadzonych zajęć przez uczniów (poziom trudności, sposób prowadzenia zajęć, wpływ uczniów na prowadzenie i planowanie zajęć).

c)    Podczas zajęć kłaść nacisk na rozumowanie, kreatywność, dobór strategii rozwiązania problemu – dać uczniom czas na poszukiwanie rozwiązań.

d)    Indywidualizacja pracy powinna mieć między innymi na celu stawianie wymagań adekwatnych do możliwości rozwojowych uczniów. Problemy stawiane uczniowi powinny być dla niego umiarkowanie trudne (nie mogą być zbyt łatwe)

e)    Wykorzystanie TIK (w tym w celu indywidualizowania pracy z uczniem na lekcjach i poza lekcjami)

B.   Zespół edukacji wczesnoszkolnej

W dalszej pracy nauczyciele położą większy nacisk na:

1. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem poprzez formułowanie pytań do tekstów nieliterackich i literackich.

2. Zachęcanie uczniów do takiego czytania, które wymaga rozumienia całego tekstu, a nie tylko poszczególnych fragmentów.

3.Głośne czytanie tekstów przez nauczyciela i uczniów.

4.Wykorzystywanie na zajęciach jak najwięcej modeli, zegarów, wag i innych pomocy.

5. Rozwiązywanie zadań nietypowych na lekcjach , zajęciach dodatkowych i kółkach.

6.Stosowanie rysunków, graficzne przedstawianie zadań.

Nauczyciele będą wdrażać rekomendacje wynikające z badania OBUT 2013.

C.   Nauczycieli uczący w klasach IV –VI SP

Wszyscy nauczyciele

-poprawność językową wypowiedzi ustnych i pisemnych;

 -samodzielne czytanie poleceń i sprawdzanie stopnia ich zrozumienia;

 -zachęcanie do samodzielnego korzystania w szkole i w domu z różnych źródeł informacji;

 -systematyczne i czytelne prowadzenie przez uczniów zeszytów przedmiotowych i ćwiczeń;

 -odczytywanie i tworzenie notatek w różnych formach np. tabeli, wykresu, diagramu, notatki ciągłej , punktowej, mapy i planu.

język polski, historia

- doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych i literackich;

- doskonalić umiejętność pisania uwzględniając zasady ortograficzne, interpunkcyjne i językowe;

- wzbogacanie słownictwa;

-doskonalić umiejętność jednoczesnego korzystania z różnych źródeł informacji;

matematyka

-rozwiązywanie zadań, dzięki którym uczeń doskonali umiejętność rozpoznawania charakterystycznych cech i własności figur i liczb i stosuje je do rozwiązania problemu;

-rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł (tabel, rysunków schematycznych, wykresów, rozkładów jazdy);

-uczeń ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego zadania;

-wykorzystywanie własności liczb w sytuacjach praktycznych;

-wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy;

- doskonalenie technik rozwiązywania zadań tekstowych;

D.   Nauczyciele uczących w klasach 1-3 GIM

język polski

a. Doskonalić sprawność językową uczniów poprzez:

- stosowanie ćwiczeń z zakresu składni, leksyki, słowotwórstwa i frazeologii.

b. Doskonalić umiejętność analizy i interpretacji tekstów poetyckich poprzez:

- wyszukiwanie w tekście środków stylistycznych i określanie ich funkcji w tekście.

c. Doskonalić umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi poprzez:

- wspólne redagowanie charakterystyki, rozprawki, opisu obrazu, opowiadania na lekcji,

- samodzielne redagowanie podanych form w oparciu o materiał zgromadzony na lekcji i wzór wypowiedzi stworzony podczas zajęć.

d. Pracować nad poprawnością językową, interpunkcyjną, ortograficzną wypowiedzi poprzez:

- stosowanie ćwiczeń w tym zakresie,

- pracę z tekstem napisanym przez ucznia (samodzielne sprawdzanie i wyciąganie wniosków)

(na każdej lekcji doskonalić przynajmniej jeden z powyższych elementów)
  wobec informacji zawartych w tekście.

W dalszym ciągu współpracować z GWO (udział w programie „Lepsza szkoła”)

historia i WOS

- Doskonalić umiejętność analizy i interpretacji tekstów poprzez stosowanie ćwiczeń indywidualnych, pracę w grupie

- Doskonalić umiejętności z zakresu chronologii historycznej poprzez samodzielne wykonanie osi czasu i sytuowanie na niej konkretnych dat i wydarzeń

- Doskonalić umiejętność tworzenia narracji historycznej poprzez redagowanie na podstawie różnych źródeł planów, notatek, prezentacji, rozprawek, relacji w których uczeń przedstawi własne stanowisko.

Języki obce

- skupiać się na zadaniach wzbogacających podstawowy zasób środków i funkcji językowych

- zwrócić uwagę na właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy udzielania informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy

- ćwiczyć umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem

- zachęcać uczniów do oglądania i słuchania programów w języku niemieckim i angielskim oraz do czytania tekstów w wyżej wymienionych językach.

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze w gimnazjum (wszyscy nauczyciele)

1.       Nadal kłaść nacisk na czytanie ze zrozumieniem tekstów i poleceń do zadań.

2.       Zwiększyć liczbę zadań wymagających udzielenia odpowiedzi wg. nowej formuły wymaganej na egzaminie. Uczniowie muszą wyćwiczyć sposób rozwiązywania tych zadań.

3.       Systematycznie wymagać od ucznia uzasadnień swoich rozwiązań czy odpowiedzi.

matematyka

- Przy obliczaniu mediany zwrócić uwagę na zadania, w których zestawienie wyników jest w postaci  tabeli.

- Nadal dbać o to, by uczeń udzielał pełnych odpowiedzi i uzasadniał je.

- Większy nacisk położyć na to, by uczeń wykonywał odpowiednie rysunki do zadań z treścią geometryczną.

- Częściej odpytywać i konsekwentnie egzekwować od uczniów znajomość wzorów.

 

chemia

- Zwrócenie większej uwagi na omawianie ogólnej budowy atomu ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia „elektrony walencyjne”, rozwiązywanie większej liczby zadań dotyczących powiązania pomiędzy położeniem pierwiastka w układzie okresowym a jego budową.

- Powtórzenie wiadomości o rodzajach mieszanin i sposobach rozdziału ich składników, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań w formie egzaminacyjnej.

- Rozwiązywanie większej ilości zadań rachunkowych dotyczących rozpuszczalności i analizy tabeli rozpuszczalności substancji w wodzie

- Przeprowadzenie powtórzenia wiadomości o szeregach homologicznych węglowodorów i reakcjach jakim ulegają.

-Ćwiczenie umiejętności pozyskiwania i tworzenia informacji.

- Ćwiczenie umiejętności przetwarzania informacji zawartych w tabelach.

-Ćwiczenia na rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

biologia

- zamieszczanie na sprawdzianach zadań wymagających udzielania odpowiedzi w nowej formule wymaganej na egzaminach, aby uczniowie wyćwiczyli sposób rozwiązywania .

- przeprowadzanie na początku roku szkolnego testów sprawdzających wiedzę z klasy poprzedniej

- ćwiczenie umiejętności odczytywania informacji ze schematów

geografia

- zamieszczanie na sprawdzianach zadań zawierających nowe wymagane na egzaminach formuły odpowiedzi

- przeprowadzanie na początku roku szkolnego testów sprawdzających wiadomości z klasy poprzedniej

fizyka

- Podczas zajęć w większym stopniu podkreślać, że wybór poziomu zerowego energii potencjalnej jest dowolny. Więcej czasu poświęcić na dyskusję nad wyborem poziomu energii potencjalnej.

- Podczas powtórzenia do egzaminu częściej stosować zadania wymagające określenia sekwencji czynności związanych z przeprowadzeniem doświadczeń określonych jako obowiązkowe w podstawie programowej

 


Comments