Prawo‎ > ‎

Wnioski do pracy na rok szkolny 2014/2015

Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru:

1.    Zaplanować działania związane z opracowaniem kolejnych długoletnich programów rozwojowych dla naszych szkół. (aktualne programy rozwojowe kończą swoją ważność w roku 2015). W działania te należy zaangażować całą społeczność szkolną (rodziców, uczniów i nauczycieli)

2.    Wdrażać stosowanie elementów oceniania kształtującego, dostarczanie informacji zwrotnej o efektach pracy ucznia.

3.    Zasięgać informacji zwrotnej na temat odbioru prowadzonych przez siebie zajęć.

4.    Podczas zajęć kłaść nacisk na rozumowanie, kreatywność, dobór strategii rozwiązania problemu – dać uczniom czas na poszukiwanie rozwiązań.

5.    Wykorzystywać TIK (w celu indywidualizowania pracy z uczniem na lekcjach i poza lekcjami)

6.    Wszyscy nauczyciele uczący w gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli informatyki, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, j. polskiego i historii zobowiązani są do systematycznego wykorzystywania platformy Fronter w edukacji.

7.    Niezwłocznie informować rodziców o nieobecnościach uczniów na zajęciach wyrównawczych i kołach (nauczyciele prowadzący i wychowawcy).

8.    Na lekcjach wychowawczych uczyć technik związanych z szybkim czytaniem, notowaniem, zapamiętywaniem.

9.    Stosować wybrane techniki uczenia się i motywowania uczniów na wszystkich przedmiotach.

Rekomendacje zespołu do spraw  ewaluacji wewnętrznej w zakresie motywowania uczniów:

1.    prowadzić ciekawe zajęcia dodatkowe,

2.    zauważać nawet najmniejsze sukcesy ucznia stosując pochwały za realne osiągnięcia,

3.    często stosować pracę grupową i kształtować umiejętność współdziałania w grupie,

4.    wykorzystywać w pracy z uczniami nowoczesne technologie informacyjne,

5.    mobilizować uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

6.    promować wśród uczniów uczenie się jako wartość na całe życie,

7.    wdrażać uczniów do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł,

8.    umożliwiać uczniom udział w kulturze w jeszcze szerszym zakresie niż dotychczas

9.    stosować czynniki motywujące dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczniów – każdy uczeń może odnieść sukces w jakiejś dziedzinie

Rekomendacje wynikające z realizacji rocznego planu wspomagania w gimnazjum w zakresie „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”

1.    Powołanie zespołu zadaniowego (wspomagającego pracę nauczycieli) do nauczania uczenia się.
Skład zespołu: p. B.Sikora, p. D. Wiśniowska, p. M. Jędrzejewska, p. A. Kurpik, p. K. Olędzka, p. H. Kłysz


W klasach 1-3 SP

 

W zakresie sprawności rachunkowej:

- wykonywać z uczniami wiele ćwiczeń doskonalących rachowanie w pamięci;

- zachęcać uczniów do wybierania własnych, dogodnych dla nich sposobów obliczeń, pokazywać różne sposoby obliczeń;

- kształtować u dzieci gotowość do sprawdzania wyniku odejmowania i dzielenia poprzez stosowanie działań odwrotnych;

- uczyć uczniów krytycznego spojrzenia na uzyskany wynik działania;

- kształtować u uczniów umiejętność dostrzegania własności liczb, działań oraz związków między liczbami i działaniami.

 

W zakresie zadań tekstowych:

- kształtować umiejętność stosowania metody prób i poprawek w rozwiązywaniu zadań;

- zachęcać uczniów do poszukiwania różnych alternatywnych sposobów rozwiązania problemu i pokazywania tych sposobów innym uczniom.

- kształtować u uczniów umiejętność uważnego czytania treści zadań i wybierania informacji koniecznych do rozwiązania postawionego w zadaniu problemu;

- stwarzać sytuacje, w których uczniowie mogą przedstawić różne sposoby rozwiązania tego samego problemu, zachęcać uczniów do pokazywania swoich rozwiązań;

- doskonalić umiejętność systematyzowania danych z zadania (np. zapis danych w tabeli, za pomocą rysunku, opisu czynności);

- kształtować umiejętność zapisu sposobu rozwiązania zadania, pokazywać uczniom, że rozwiązanie zadania to nie zawsze zapisanie działania arytmetycznego, czasem jest to np. rysunek lub tylko

odpowiedz na pytanie;

- stosować zadania o charakterze zagadek matematycznych, zachęcać do rozwiązywania problemów matematycznych bez szukania schematu rozwiązania wśród dotąd rozwiązanych zadań;

- zachęcać uczniów do uważnej analizy wyników zadań.

 

W zakresie selekcjonowania informacji:

- stosować zadania z nadmiarem danych, wymagające od dzieci selekcjonowania informacji i eliminowania zbędnych danych;

- wykorzystywać różne formy zapisów informacji oraz stosować zadania, w których występują np. tabele, wykresy, tabliczki, drogowskazy itp.;

- omawiać z uczniami różne sposoby porządkowania i korzystania

 z danych np. porównywanie liczb, wykonywanie rysunków, zapisywanie

 w tabeli, itp.

- stwarzać sytuacje, w których uczeń może dokonywać obserwacji wzajemnych związków miedzy informacjami zapisanymi w tekście;

- ćwiczyć z uczniami różne sposoby zapisu informacji podanych w tekście zadania.

 

W zakresie geometrii

- wykorzystywać podczas zajęć klocki, kostki, geoplany oraz programy komputerowe do kształtowania wyobraźni geometrycznej;

- stosować ćwiczenia, podczas których uczniowie będą rysowali i wycinali figury o różnych kształtach oraz manipulowali tymi figurami;

- stwarzać uczniom okazje do manipulowania różnymi figurami, budowania z kilku figur innej figury, rozcinania złożonej figury na inne;

- stosować zadania o charakterze zagadek geometrycznych.

 

W klasach 4-6 SP j. polski i matematyka

 

a) język polski

- doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych;

- doskonalić umiejętność pisania uwzględniając zasady ortograficzne, interpunkcyjne i m językowe;

- doskonalić umiejętność wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

- doskonalić umiejętność pisania krótkich form wypowiedzi;

- doskonalić umiejętność pisania opowiadania na zadany temat;

 

b)  matematyka

- rozwiązywanie zadań, dzięki którym uczeń doskonali umiejętność rozpoznawania charakterystycznych cech i własności figur i liczb i stosuje je do rozwiązania problemu;

- rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł (tabel, rysunków schematycznych, wykresów, rozkładów jazdy);

- ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego zadania;

- wykorzystywanie własności liczb w sytuacjach praktycznych;

- wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy;

- doskonalenie technik rozwiązywania zadań tekstowych;

 

Metody służące osiągnięciu postawionych celów

- czytanie tekstów popularnonaukowych ze zrozumieniem;

- poprawność i zgodność wypowiedzi pisemnych z tematem lub celem;

- dbałość o poprawność językową wypowiedzi ustnych i pisemnych;

- samodzielne czytanie poleceń i sprawdzanie stopnia ich zrozumienia;

- zachęcanie do samodzielnego korzystania w szkole i w domu z różnych źródeł informacji;

- systematyczne i czytelne prowadzenie przez uczniów zeszytów przedmiotowych i ćwiczeń;

- odczytywanie i tworzenie notatek w różnych formach np. tabeli, wykresu, diagramu, notatki ciągłej , punktowej, mapy i planu.

 

W klasach 1-3 gimnazjum

a) język polski

a)      Doskonalić sprawność językową uczniów poprzez:

·         stosowanie ćwiczeń z zakresu składni, leksyki, słowotwórstwa i frazeologii.

b)      Doskonalić umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi poprzez:

·         wspólne redagowanie charakterystyki, rozprawki, opisu obrazu, opowiadania na lekcji,

·         samodzielne redagowanie podanych form w oparciu o materiał zgromadzony na lekcji i wzór wypowiedzi stworzony podczas zajęć.

c)      Pracować nad poprawnością językową, interpunkcyjną, ortograficzną wypowiedzi poprzez:

·         stosowanie ćwiczeń w tym zakresie,

·         pracę z tekstem napisanym przez ucznia (samodzielne sprawdzanie i wyciąganie wniosków)

·         (na każdej lekcji doskonalić przynajmniej jeden z powyższych elementów)

d)     W dalszym ciągu współpracować z GWO (udział w programie „Lepsza szkoła”)

b) historia

a)      stosować większą liczbę ćwiczeń grupowych i indywidualnych dotyczących analizy porównawczej informacji z różnych źródeł dotyczących tego samego zjawiska lub wydarzenia historycznego

b)      położyć większy nacisk na interpretację map historycznych oraz  przetwarzanie pozyskanych z nich informacji

c)      położyć szczególny nacisk na utrwalenie wiadomości dotyczących instytucji ustrojowych demokracji szlacheckiej oraz ich kompetencji

 

c) Wiedza o społeczeństwie

zaznajamiać uczniów ze sposobem działania władz publicznych w różnorodnej formie (wycieczki, spotkania z politykami, wyjazdy do instytucji samorządowych, itp.)

d) języki obce nowożytne

a)      ćwiczyć umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,

b)      skupiać się na zadaniach wzbogacających podstawowy zasób środków i funkcji językowych,

c)      zwrócić uwagę na właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy udzielania informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy

d)     zachęcać uczniów do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego,

e)      zachęcać uczniów do oglądania i słuchania programów w języku niemieckim i angielskim oraz do czytania tekstów w wyżej wymienionych językach.

e) matematyka

a)      Rozwiązywać więcej zadań i problemów wymagających :

·         zapisywania wyrażeń algebraicznych

·         znajomości wzorów

·         znajomości proporcji odwrotnej

·         stosowania pojęć: argument i wartości funkcji

b)      Kształtować wyobraźnię przestrzenną poprzez :

·         wykonywanie modeli brył,

·         układanie z klocków figur przestrzennych zgodnie z zadanym schematem,

·         rysowanie brył w oparciu o przedstawiony model

·         identyfikowanie kształtu bryły na podstawie siatki lub rysunków wykonanych w perspektywie

c)      Kłaść nacisk na samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów

d)     Stosować indywidualizację pracy z uczniami dążąc do poszerzenia  grupy  uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, i zmniejszenia grupy uczniów, mających niskie wyniki w nauce.

f) przedmioty przyrodnicze

Fizyka

1.       Egzekwować poprawne stosowanie pojęć: ładunki jednoimienne, ładunki różnoimienne (bez stosowania zamiennych określeń potocznych)

2.       Wykonać z uczniami więcej zadań wiążących się z identyfikacją poznanych ruchów na podstawie danych z tabeli lub wykresu (zależność drogi od czasu bądź prędkości od czasu)

3.       W sprawdzianach stosować zadania sprawdzające umiejętność przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków z otrzymanych wyników.

Geografia

   1. Systematyczne rozwiązywanie zadań utrwalających wiadomości i umiejętności z niższych klas gimnazjum ze szczególnym naciskiem na: skalę mapy oraz oświetlenie Ziemi w różnych porach roku i jego konsekwencje.
   2. Konsekwentnie wymagać od uczniów znajomości i rozumienia podstawowych pojęć geograficznych.
   3. Stosowanie różnych metod wspomagających uczniów w zapamiętywaniu koniecznych informacji.

 

Biologia

   1. Położenie nacisku na doskonalenie umiejętności poszukiwania, wykorzystania i tworzenia informacji, poprzez zwiększenie ilości zadań i ćwiczeń wymagających samodzielnej pracy.
   2. Położenie większego nacisku na rozwijanie umiejętności planowania doświadczeń i dobór bardziej aktywizujących metod pracy na lekcjach  im poświęconych oraz przygotowywanie przynajmniej jednego zadania  na temat doświadczenia na każdy sprawdzian,
   3. Zwiększenie ilości ćwiczeń wymagających znajomości cech umożliwiających  zaklasyfikowanie organizmu do odpowiedniej grupy.
   4. Na lekcjach poświęconych teorii Darwina mocniejsze akcentowanie różnicy między doborem naturalnym i sztucznym na przykładach.
   5. Opracowanie schematu funkcji insuliny i glukagonu oraz polecenie uczniom uzupełnienia go w ramach pracy domowej.

 

Chemia

Zwiększyć liczbę ćwiczeń związanych z:

   1.  Wykorzystaniem tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w celu wnioskowania o wyniku reakcji strąceniowej.
   2. Odczytywaniem rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności w celu obliczenia ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze.

 

Comments