Prawo‎ > ‎

Wnioski do pracy przyjęte na rok szkolny 2017/2018

A)  Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego

1.    Podczas zajęć częściej stosować pracę grupową w tym związaną z samooceną lub oceną koleżeńską z naciskiem na współpracę a nie rywalizację.

2.    Podczas wszystkich zajęć edukacyjnych systematycznie wykorzystywać pracę z tekstem, w tym popularnonaukowym, dla doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy treści dłuższych zadań.

3.    W ramach zespołów samokształceniowych, szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych doskonalić umiejętne i efektywne wykorzystywanie TIK oraz platformy edukacyjnej w procesie dydaktycznym (w tym w celu indywidualizowania pracy z uczniem).

4.    Powołać zespół zadaniowy który przeprowadzi wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami prace związane aktualizacją statutu szkoły (szczególnie w zakresie oceniania).

B)  Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej

1.    Rozszerzyć działania propagujące czytelnictwo o propozycje działań podawanych przez samych uczniów, w odpowiedzi na ich oczekiwania.

2.    Wykorzystywać częściej wypracowane przez nauczycieli metody upowszechniania czytelnictwa i wzbogacać je o nowe propozycje prezentacje ulubionych książek na lekcjach, organizację krótkich przedstawień, konkursów wiedzowych, plastycznych, informatycznych na podstawie lektur.

3.    Zachęcać uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy poprzez częstsze wykorzystywanie książek popularnonaukowych na zajęciach.

4.    Informować rodziców na zebraniach o stanie czytelnictwa uczniów. Wykorzystać do tego celu dziennik elektroniczny.

5.    W planach pracy wychowawców uwzględniać tematykę spotkań z książką promujących czytanie. Zachęcać uczniów, by dzielili się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.

6.    Na wszystkich zajęciach stosować czytanie ze zrozumieniem.

7.    Włączyć w większej mierze dom rodzinny w promowanie czytelnictwa wśród uczniów poprzez propagowanie domowych obyczajów kontaktów z książką. Zachęcać do głośnego czytania wspólnie z dziećmi i do rozmów na temat książek. Zapraszać rodziców na lekcje wychowawcze, aby opowiedzieli o swoich ulubionych książkach.

8.    Częściej wykorzystywać zasoby biblioteki w procesie dydaktycznym. Proponować zadania domowe skłaniające do korzystania z zasobów biblioteki.

9.    Wybierać atrakcyjne formy poznawania treści lektury (głośne czytanie fragmentów, szczegółowe testy sprawdzające znajomość lektury, drama, zabawa, konkurs, przedstawienie).

10.         Zadbać o zrozumiałość tekstów i stopniowanie ich trudności. Częściej wykorzystywać teksty o średnim i dużym stopniu trudności językowej.

11.         Podejmować działania aktywizujące uczniów nie czytających w ogóle, poznać przyczyny ich niechęci do książek, wskazywać konkretne tytuły do przeczytania zgodnie z ich zainteresowaniami.

12.         Organizować co najmniej dwa razy w roku ogólnoszkolne akcje głośnego czytania.

13.         Włączyć do codziennych działań w klasach młodszych głośne czytanie przez nauczyciela (minuta czytania), wykorzystać je jako stały element lekcji języka polskiego w klasach starszych.

C)   Wnioski wynikające ze sprawozdań zespołów nauczycielskich lub analiz diagnoz oraz egzaminów zewnętrznych

1.     Edukacja wczesnoszkolna

·         Zwiększyć liczbę ćwiczeń doskonalących dłuższe wypowiedzi pisemne.

·         Dbać o różnorodność ćwiczeń ortograficznych.

·         Doskonalić technikę czytania ze zrozumieniem tekstów literackich, popularnonaukowych i treści zadań matematycznych o podwyższonym stopniu trudności.

·         Zwiększyć liczbę ćwiczeń prowadzących do integracji grupy (zadania w grupach).

2.     Drugi etap edukacyjny

J. polski

·         Doskonalić umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych zasadnych w odniesieniu do kompozycji oraz poprawnych pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

·         Doskonalić umiejętność analizy wiersza i rozpoznawania w nim różnych środków poetyckich.

·         Doskonalić technikę cichego czytania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków z przesłanek zawartych w tekście.

·         Ćwiczyć rozpoznawanie różnych części mowy.

Matematyka

Rozwiązywać zadania, dzięki którym uczeń doskonali umiejętność:

·         rozpoznawania charakterystycznych cech i własności figur oraz liczb i stosowanie ich do rozwiązania problemu,

·         wykonywania działań na liczbach wymiernych;

·         zapisywania wyrażeń algebraicznych na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym

·         doskonalić techniki rozwiązywania zadań tekstowych;

·         należy nadal stosować indywidualizację pracy z uczniami tj. poszerzać grupę uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, jak również zmniejszać grupę uczniów, mających niskie wyniki w nauce

Przyroda

·         Wykonywanie większej liczby doświadczeń, stawianie hipotez i wyciąganie wniosków.

·         Częste posługiwanie się tekstem w celu wyszukiwania informacji przyrodniczej.

·         Dbałość o sposób wypowiadania się uczniów, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie dłuższych wypowiedzi.

J. angielski

·         ćwiczyć z uczniami umiejętność rozumienia tekstów pisanych poprzez czytanie krótkich tekstów, zadawanie pytań sprawdzających zrozumienie tekstu, proszenie uczniów o wskazanie fragmentu tekstu, w którym znajduje się odpowiedź na pytanie;

·         egzekwować znajomość gramatyki i słownictwa, np. poprzez kartkówki, ćwiczyć tworzenie zdań, w których uczniowie muszą zastosować dane zagadnienie gramatyczne lub słownictwo;

·         ćwiczyć z uczniami zadania słuchowe, w których uczniowie muszą wyszukać proste informacje szczegółowe, rozpoznać sytuacje komunikacyjne, zrozumieć ogólny sens tekstu czy też intencje rozmówców;

·         ćwiczyć z uczniami zwroty przydatne w rożnych sytuacjach, np. poprzez tworzenie krótkich dialogów, odgrywanie ról, ćwiczenie reagowania na wypowiedzi poprzez wybieranie spośród kilku możliwych zdań tego, które pasuje w danym kontekście sytuacyjnym, prosząc uczniów o uzasadnienie odrzucenia pozostałych zdań, lub w razie konieczności wyjaśnić uczniom, dlaczego pozostałe zdania nie mogą być użyte w danych sytuacjach,

·         zachęcać uczniów do systematycznej nauki języka angielskiego, podkreślając przydatność znajomości języka obcego w życiu.

3.     Trzeci etap edukacyjny

j. polski

·         Utrwalić składnię zdań złożonych oraz zasady interpunkcji z nią związane.

·         Wprowadzić większą liczbę zadań polegających na wstawianiu odpowiednich znaków interpunkcyjnych.

·         Poświęcić więcej czasu na ćwiczenia w rozpoznawaniu w tekście części mowy i ich funkcji.

·         Nieustannie pracować nad ortografią, interpunkcją i poprawnością językową poprzez zwiększenie liczby ćwiczeń kompozycyjnych, stylistycznych i słownikowych.

·         Doskonalić umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi z naciskiem na rozprawkę: argumentacja, wyciąganie wniosków z przesłanek i ich uzasadnianie, doskonalenie sprawności językowej.

·         Pracować nad wzbogacaniem czynnego słownictwa ucznia poprzez ćwiczenia w doborze synonimów, antonimów, ćwiczenia w konstruowaniu różnego typu zdań.

Matematyka

·         większy nacisk kłaść na ćwiczenie sprawności rachunkowej uczniów. W czasie omawiania działań w zbiorze liczb rzeczywistych powtórzyć i utrwalić cechy podzielności liczb.

·         rozwiązywanie większej liczby zadań, w których problem zdefiniowany jest w nietypowy sposób; jednocześnie dbać o to, by uczniowie wnikliwie analizowali treści zadań i samodzielnie wyciągali wnioski umożliwiające wypracowanie własnych strategii rozwiązania.

·         rozwiązywanie zadań utrwalających własności figur;

·         rozwiązywanie większej liczby zadań wymagających od ucznia uzasadniania i argumentowania.

·         stosować zadania polegające na tym, że uczeń musi sprawdzić poprawność cudzego rozwiązania i bazując na podanych kryteriach, ocenić to rozwiązanie.

·         zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy i korzystania z różnych źródeł

Historia i WOS

·         położyć większy nacisk na przetwarzanie informacji pozyskanych ze różnorodnych źródeł 

·         kształcić u uczniów umiejętność posługiwania się posiadanymi informacjami do rozwiazywania określonych problemów, np.: datowania źródeł, ustalania kolejności wydarzeń

·         zaznajamiać uczniów ze sposobem działania władz samorządowych

Języki obce

·         Stosować więcej ćwiczeń z tekstem czytanym sprawdzających ogólne rozumienie, umiejętność wyszukiwania konkretnych informacji oraz uzasadnianie wybranej odpowiedzi

·         Rozwiązywać zadania sprawdzające zrozumienie tekstu słuchanego polegające m.in. na określeniu głównej myśli usłyszanego tekstu lub intencji autora

·         Utrwalać poznane wcześniej struktury leksykalno-gramatyczne

Przedmioty przyrodnicze

Biologia

·         Zwiększyć liczbę zadań wymagających wskazania przyczyn i skutków danego zjawiska przyrodniczego

·         Położyć większy nacisk na utrwalenie cech kodu genetycznego oraz sposobu zapisywania i odczytywania informacji genetycznej

·         Opracowanie tabelki, do samodzielnego wypełnienia przez uczniów, zawierającej informacje dotyczące różnicy między składem i działaniem surowicy a szczepionki.

Chemia

·         doskonalić umiejętność odczytywania informacji z układu okresowego, wykresów rozpuszczalności substancji i tabel rozpuszczalności

·         położyć większy nacisk na opanowanie czynności praktycznych poprzez zwiększenie liczby pokazów nauczycielskich i doświadczeń uczniowskich dotyczących rozcieńczania kwasów i wykrywania skrobi w produktach spożywczych

·         zwiększenie liczby zadań wymagających odróżniania związków nasyconych i nienasyconych na podstawie ich wzorów

Geografia

·         Częstsze korzystanie z mapy fizycznej świata ze szczególnym naciskiem na określanie położenia kontynentów względem różnych punktów odniesienia.

·         Wykonywanie większej liczby zadań wymagających znajomość i rozumienie następstw ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi.

·         Nacisk na znajomość i rozumienie pojęć z geografii fizycznej świata

Fizyka

·         Częściej wykorzystywać zadania związane z analizowaniem wykresów – w tym związanych za zależnością drogi od czasu.

·         Zwiększyć liczbę zadań z dłuższą treścią w tym z nadmiarowymi danymi.

·         Częściej analizować wartość wyrażeń algebraicznych (wzory fizyczne, których uczeń nie musi znać zgodnie z podstawą programową) w zależności o wartości poszczególnych zmiennych.

 


Comments