Prawo‎ > ‎

Wnioski do pracy na rok szkolny 2015/2016

Wnioski do pracy na rok 2015/2016

A.     Wnioski wynikające nadzoru pedagogicznego

1.        Częściej stosować pracę grupową uczniów w celu wspólnego rozwiązywania problemów lub dokonywania samooceny w oparciu o znane kryteria.

2.        Zasięgać informacji zwrotnej na temat odbioru prowadzonych przez siebie zajęć i dostosowywać sposób prowadzenia zajęć do potrzeb uczniów.

3.        Wykorzystywać TIK oraz platformę Fronter (w celu indywidualizowania pracy z uczniem na lekcjach i poza lekcjami)

4.        Na lekcjach wychowawczych uczyć technik związanych z szybkim czytaniem, notowaniem, zapamiętywaniem. Stosować wybrane techniki uczenia się i motywowania uczniów na wszystkich przedmiotach.

5.        Wspólnie z rodzicami i uczniami opracować długoletni program rozwojowy dla naszych szkół.

B.     Wnioski wynikające z rekomendacji zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

1.        Na drugim zebraniu w roku szkolnym 2015/ 2016 wychowawcy i rodzice powinni gruntownie przeanalizować przedstawione materiały z 1. części raportu z ewaluacji wewnętrznej dotyczące swojej klasy i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy z zespołem klasowym, mające na celu zmniejszenie absencji, zwłaszcza nieusprawiedliwionej oraz przeciwdziałanie wagarom.

2.        W szczególności wychowawcy winni uświadamiać rodziców, że:

·         Nie powinni pozostawiać dzieci w domu bez naprawdę ważnej przyczyny.

·         Nie powinni usprawiedliwiać lekcji, co do których wiedzą lub mają podejrzenia, że były to wagary. Należy uświadomić rodzicom, że takie zachowanie utrwala w dzieciach niewłaściwy wzorzec zachowania oraz przekonanie o braku konsekwencji.

·         Wagary są zagrożeniem nie tylko w zakresie braku spełniania obowiązku szkolnego, ale także mogą być przyczyną przynależności do grup nieformalnych i podejmowania zachowań ryzykownych.

·         Należy kontrolować, o której godzinie dzieci kładą się spać, aby wyeliminować problem zaspania na lekcje.

3.        Nauczyciele powinni:

·         Zatroszczyć się o większą atrakcyjność prowadzonych zajęć.

·         Ściśle przestrzegać zasady przeprowadzania tylko 3 sprawdzianów tygodniowo dla poszczególnych klas.

·         Współpracować z  rodzicami, innymi nauczycielami, pedagogami i psychologiem, a szczególnie w przypadku jaskrawych naruszeń obowiązków szkolnych przez uczniów (kontynuacja takiej współpracy, bowiem takowa istnieje).

4.        Rodzice jak i nauczyciele powinni wykazać się konsekwencją w rozliczaniu uczniów z wypełniania ich obowiązków szkolnych, w tym uczęszczania do szkoły.

5.        W ramach zespołu wychowawczego oraz zespołu kształcenia zintegrowanego wychowawcy dokonają przeglądu wypracowanych w poszczególnych klasach strategii zmniejszania absencji oraz  wymienią się pomysłami na zmniejszanie absencji (ustalenia w tej sprawie zostaną uwzględnione w sprawozdaniach zespołów).

C.     Wnioski wynikające ze sprawozdań zespołów nauczycielskich oraz analiz diagnoz  oraz  egzaminów zewnętrznych

1.        Systematycznie diagnozować postępy uczniów w celu poprawy efektywności nauczania.

        I.            Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

1.        W ćwiczeniach rachunkowych wykorzystywać zadania typu równość z niewiadomą

2.        W pracy na lekcji zwiększać ilość zadań pobudzających wyobraźnię geometryczną

3.        Wykorzystywać zadania tekstowe dotyczące różnych sfer życia tzw. wykorzystywanie wiedzy w praktyce

·         rozmawiać z uczniami na temat najistotniejszych elementów zadania

·         zachęcać do przedstawiania różnych sposobów rozwiązania

·         wykorzystywać zadania, w których aby je rozwiązać, należy skorzystać z informacji zawartych w ramce, diagramie wykresie

4.        W pracy na lekcji wykorzystywać teksty naukowe bliskie dzieciom np. dotyczące ich zainteresowań

5.        Pracować z dziećmi nad estetyką pisma

6.        Doskonalić u uczniów wyszukiwaniu informacji z tekstu.

7.        Stosować rekomendacje IBE z badania OBUT w zakresie kształtowania poszczególnych obszarów umiejętności matematycznych

     II.            Klasy IV-VI SP

j. polski

1.        Powtórzyć zagadnienia związane z odmianą poszczególnych części mowy; trzeba zwracać uwagę na stosowane w wypowiedziach ustnych i pisemnych formy gramatyczne słów,

2.        Doskonalić umiejętność poprawnego  pisania pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i językowym,

3.        Doskonalić umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury.

4.        Stosować rekomendacje IBE z badania DUMa w zakresie kształtowania poszczególnych obszarów umiejętności polonistycznych

j. angielski

1.        Skupiać się na zadaniach wzbogacających podstawowy zasób środków i funkcji językowych,

2.        Konsekwentnie egzekwować znajomość słownictwa i gramatyki,

3.        Zwrócić uwagę na właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych ( wykorzystując przykłady z arkuszy egzaminacyjnych)

4.        Ćwiczyć umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,

5.        Zachęcać uczniów do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego,

6.        Zachęcać uczniów do lektury oraz oglądania i słuchania programów w języku angielskim.

Matematyka

1.        Rozwiązywać zadania, dzięki którym uczeń  doskonali umiejętność:

·         rozpoznawania charakterystycznych cech i własności figur i liczb i stosowanie ich do rozwiązania problemu (obliczanie objętości prostopadłościanu, stosowanie jednostek objętości i pojemności),

·         wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych,

·         wykonywania działań na liczbach całkowitych,

·         ustalania sposobu rozwiązania zadania oraz prezentacji tego zadania,

·         rozwiązywania zadań, w których uczeń oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali,

·         rozwiązywania zadań, w których uczeń prawidłowo stosuje jednostki długości,

2.        Nadal zachęcać uczniów do samodzielności (samodzielna analiza poleceń w tekście),

3.        Pracując z uczniem zdolnym, prowadzić działania mające na celu zwiększenie jego odporności na stres.

4.        Stosować rekomendacje IBE z badania DUMa w zakresie kształtowania poszczególnych obszarów umiejętności matematycznych.

   III.            Gimnazjum

j. polski

1.        Doskonalić sprawność językową uczniów poprzez stosowanie ćwiczeń z zakresu składni, leksyki, słowotwórstwa i frazeologii.

2.        Doskonalić umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi poprzez:

·         wspólne redagowanie charakterystyki, rozprawki, opisu obrazu, opowiadania na lekcji,

·         samodzielne redagowanie podanych form w oparciu o materiał zgromadzony na lekcji i wzór wypowiedzi stworzony podczas zajęć.

3.        Pracować nad poprawnością językową, interpunkcyjną, ortograficzną wypowiedzi poprzez:

·         stosowanie ćwiczeń w tym zakresie,

·         pracę z tekstem napisanym przez ucznia (samodzielne sprawdzanie i wyciąganie wniosków)

 (na każdej lekcji doskonalić przynajmniej jeden z powyższych elementów)

4.        W dalszym ciągu współpracować z GWO (udział w programie „Lepsza szkoła”)

5.        Organizować wyjazdy edukacyjne, przynajmniej dwa razy w roku, w ramach zajęć lekcyjnych.

6.        Przeprowadzać z uczniami zdolniejszymi, przynajmniej w klasie trzeciej, zajęcia uczące technik radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

j. angielski

1.        Trzeba kontynuować prace z uczniami we wszystkich obszarach standardów egzaminacyjnych. Kłaść szczególny nacisk na rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych. W tym celu należy zwracać uczniom uwagę, aby tekstów obcojęzycznych słuchali do końca, starali się je zrozumieć globalnie i nie zniechęcali się pojedynczymi niezrozumiałymi słówkami.

2.        Aby teksty słuchane były dla nich zrozumiałe należy utrwalać materiał leksykalno-gramatyczny z różnych zakresów tematycznych. Należy także kontynuować pracę z tekstem autentycznym ukierunkowanym nie tylko na odnajdywanie głównego sensu danego fragmentu, ale również zwracanie uwagi na intencję nadawcy czy kontekst sytuacyjny, a także na szczegółowe wyszukiwanie określonych informacji.

3.        Istotne jest również systematyczne powtarzanie materiału gramatycznego i stosowanie różnorodnych zadań, w szczególności: tłumaczenie fragmentów zdań, transformacje czy uzupełnianie zdań, które pozwolą utrwalić znajomość środków językowych w stopniu zadowalającym.

j. niemiecki

1.        Pracować z tekstami pisanymi , ćwiczyć odnajdywanie w tekście określonych informacji, kontekstu wypowiedzi oraz główną myśl tekstu.

2.        Rozwijać posługiwanie się zasobami środków językowych: leksyka ,ortografia , gramatyka.

Historia i WOS

1.        Utrwalać i uporządkować informacje dotyczące największych religii świata raz stylów architektonicznych

2.        Położyć większy nacisk na interpretację tekstów oraz map historycznych oraz  przetwarzanie pozyskanych z nich informacji.

3.        Zaznajamiać uczniów ze sposobem działania władz publicznych z wykorzystaniem różnych form (wycieczki, spotkania z politykami, wyjazdów do instytucji samorządowych, itp. )

Matematyka

1.        Zwracać uwagę na różny sposób zapisywania poleceń i stosować takie zadania w pracy z uczniem – kształtuje to umiejętność czytania, rozumienia i przetwarzania informacji

2.        Zwrócić szczególną uwagę na zadania związane z działaniami na pierwiastkach, własnościami figur geometrycznych oraz z zastosowaniem nierówności trójkąta.

3.        Stosować indywidualizację pracy z uczniami w celu poszerzania liczebności grupy uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i zmniejszania liczebności grupy uczniów, mających niskie wyniki w nauce.

Przedmioty przyrodnicze

1.        Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania różnego rodzaju map jako źródła informacji geograficznej, czytania, interpretowania i posługiwania się mapą oraz utrwalanie poprawnego stosowania pojęć geograficznych.

2.        Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji z wykresu punktowego i ich interpretowania.

3.        Zwiększenie ilości zadań związanych ze stężeniami procentowymi.

4.        Wykonanie przez uczniów zadania domowego polegającego na zaprojektowaniu doświadczenia pozwalającego na odróżnienie węglowodorów nienasyconych od nasyconych.

5.        Więcej czasu poświęcić na kształtowanie umiejętności przewidywania wyniku reakcji strąceniowej, na podstawie tabeli rozpuszczalności.

6.        Opracowanie tabel (do uzupełnienia przez uczniów) zawierających cechy morfologiczne bezkręgowców.

7.        Położenie większego nacisku na rozumienie procesów oddechowych, pracy mięśni szkieletowych oraz przepony podczas wdechu i wydechu,

8.        Zwiększenie ilości zadań wymagających znajomości zasad dziedziczenia cech  jednogenowych i uzupełniania krzyżówek genetycznych.

9.        Zwiększyć liczbę ćwiczeń związanych z wyznaczaniem ciepła właściwego, w tym z wykorzystaniem grzałek o znanej mocy i pomiaru czasu

10.     Doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z rozbudowanych tabel

11.     W klasie trzeciej, przy powtórzeniu, zwrócić szczególną uwagę na obliczanie zużytej energii jako iloczynu mocy i czasu pracy urządzenia

D.    Wnioski wynikające z realizacji wspomagania szkoły w zakresie doskonalenia „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła”

1.        Zmodyfikować tzw. Model absolwenta (zespół wychowawczy)

2.        Powołać zespół zadaniowy (przyjmuje się, że jest to zespół złożony z pedagogów szkolnych), monitorujący wdrażanie efektów szkolenia na podstawie:

·         Ilości lekcji wychowawczych dotyczących radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

·         Frekwencji rodziców na wywiadówkach

3.        Założyć indywidualne portfolia nt. wychowania, rozpoczynając od materiałów zgromadzonych w czasie szkolenia.

 

Comments