Prawo‎ > ‎

Wnioski do pracy na rok 2012/2013


Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego

1.             Podjąć działania na rzecz poprawy rozkładu osiągnięć naszych uczniów – w tej chwili mamy bardzo mało uczniów osiągających wysokie wyniki na egzaminach i sprawdzianach zewnętrznych a zbyt dużo uczniów z wynikami niskimi w stosunku do rozkładu wyników w całej populacji uczniów:

a)     Wymagania stawiane uczniom powinny rzetelnie egzekwowane (zgodnie z PSO) lub też podwyższone (poprzez zmianę PSO), tak by stopnie szkolne miały przełożenie na wyniki egzaminacyjne.  Dotyczy to w szczególności ocen bardzo dobrych i celujących.

b)      Indywidualizacja pracy powinna mieć między innymi na celu stawianie wymagań adekwatnych do możliwości rozwojowych uczniów. Problemy stawiane uczniowi powinny być dla niego umiarkowanie trudne (nie mogą być zbyt łatwe)

c)       Szersze wykorzystanie TIK (w tym w celu indywidualizowania pracy z uczniem na lekcjach i poza lekcjami)

d)      Przeprowadzenie ponownej analizy dostosowania programów nauczania i podręczników do możliwości i potrzeb uczniów.

2.             Formułowane przez zespoły nauczycielskie wnioski z analiz egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych oraz diagnoz wewnętrznych powinny  mieć charakter operacyjny, umożliwiający monitorowanie ich wdrażania i ocenę efektywności podjętych działań.

Wnioski z analiz zespołów nauczycielskich

Gimnazjum j. polski

a. Doskonalić sprawność językową uczniów poprzez:

- całościowe lub wybiórcze odtwarzanie treści,

- odwzorowanie struktury tekstu,

- naśladowanie formy wypowiedzi,

- przejmowanie cech stylistycznych wzorca,

- rozwijanie określonych wątków i motywów,

- transformacja treściowa lub formalna tekstu wzorca ( np.. dopisywanie zakończeń),

- parodia i pastisz,

- odwoływanie się do tekstu wzorca w postaci motta, cytatów,

 

(na każdej lekcji doskonalić przynajmniej jeden z powyższych elementów)

b. Zachęcanie do czytania lektur, np. poprzez konkursy czytelnicze (współpraca

z nauczycielem bibliotekarzem)

- Konkurs na zaprojektowanie okładki do ulubionej lektury i zareklamowanie jej (październik)

- Czy znam swoje lektury? - test online (marzec)

- Ogólnoszkolne czytanie "Pana Tadeusza"  z udziałem zaproszonych gości (październik)

 

c. Na każdej lekcji j. polskiego doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem z zastosowaniem pytań pomocniczych typu:

- Po co czytam ten tekst?

- O czym jest ten tekst?

-  Co ci da przeczytanie tego tekstu?

Oprócz tego sugerować uczniom zajęcie stanowiska wobec informacji zawartych w tekście.

Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych zostaną zgłoszeni do programu  GWO "Lepsza szkoła" i  w jego ramach w ciągu roku w każdej klasie zostanie przeprowadzonych po  5 testów sprawdzających w/w umiejętności.

Gimnazjum historia i WOS

·        - na każdej lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego i plastyki dotyczących wydarzeń historycznych, wykonać co najmniej jedno zadanie dotyczące chronologii

·        - raz w miesiącu na lekcjach historii sprawdzić w każdej klasie, w formie pisemnej poziom opanowania umiejętności określania czasu historycznego

·        - na lekcjach przyrody, historii i języka polskiego pracować z atlasem i mapą zarówno z cała klasą jak i w mniejszych grupach i indywidualnie

·        - położyć nacisk na odczytywanie danych z tabeli zarówno na historii jak i na geografii, matematyce, języku polskim i innych przedmiotach

·        - motywować uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w zajęciach koła historycznego i Klubu Historycznego

Gimnazjum języki obce

a)      należy zwiększyć liczbę zadań słuchowych, w których uczniowie będą ćwiczyć: określanie kontekstu wypowiedzi; intencje nadawcy/autora tekstu; określanie głównej myśli tekstu; stwierdzanie czy tekst zawiera określone informacje (wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji);

b)      należy bardziej szczegółowo analizować zadania związane z rozumieniem tekstów pisanych, w których uczniowie określają kontekst wypowiedzi, intencje  nadawcy, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu;

c)       należy utrwalać i rozwijać zadania związane z właściwym reagowaniem językowym w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy;

d)      należy stosować więcej zadań mających na celu rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji;

e)      stanowczo egzekwować znajomość słówek;

f)       układać sprawdziany i testy tak aby zawierały wszystkie obszary językowe sprawdzane na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego/niemieckiego.

Gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza

Wnioski szczegółowe wynikające ze specyfiki danego przedmiotu zostały sformułowane przez poszczególnych nauczycieli w ich analizach.

Ogólne wnioski:

 • Średnio raz na miesiąc lub dwa uczniowie rozwiążą zestaw zadań przygotowujących do egzaminu. Uczniowie będą poinformowani na tydzień przed sprawdzianem o zakresie materiału (w oparciu o zapisy podstawy programowej). Zestaw zostanie sprawdzony i oceniony a wyniki po analizie uwzględnione przy przygotowaniu następnych zestawów.
 • Zadbać o to, by w sprawdzianach z bieżącego materiału, znalazły się zadania różnego typu. Formy zadań powinny nawiązywać do form stosowanych na egzaminie gimnazjalnym. (przykłady na stronie Baza narzędzi dydaktycznych http://bnd.ibe.edu.pl/ )
 • Aby zmobilizować ucznia do solidniejszego podejścia do próbnych egzaminów, będą one oceniane.
 • Należy zapoznać uczniów z naszymi wnioskami – czyli omówić jak będą przebiegały przygotowania do egzaminu i jak będą oceniane. W odniesieniu do diagnoz i egzaminów, to o ile je oceniamy,  to stosujemy zapisy naszego statutu (poziomy P i PP lub KPRD).

Sprawdzian po szkole podstawowej

język polski, historia

1.      Nauczyciele zwrócą szczególną uwagę na:

·        - wyciąganie wniosków na podstawie informacji w tekście;

·        - odczytywanie intencji autora;

·        - odczytuje z kontekstu znaczenie wyrazu użytego w tekście;

·        - doskonalenie umiejętności pisania poprawnie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i językowym;

·        - doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

·        - wzbogacanie słownictwa;

·        - pisanie tekstów zgodnie z celem;

2.      Dwa razy w semestrze przeprowadzenie sprawdzianów czytania ze zrozumieniem.

3.      Raz w semestrze organizowanie konkursu klasowego, w którym uczniowie wykażą się znajomością pojęć znajdujących się w słowniku podręcznika.

4.      W trakcie bieżących lekcji wspólne ustalanie celu pisanych wypowiedzi, natomiast samodzielnie podczas prac kontrolnych.

matematyka

·         Na każdej lekcji doskonalić technikę rozwiązywania zadań tekstowych.

·         Co najmniej jedną godzinę lekcyjną w tygodniu przeznaczyć na rozwiązywanie zadań: 

- doskonalących umiejętność rozpoznawania charakterystycznych cech i własności figur geometrycznych, 

- dotyczących wykorzystania czasu i pieniędzy,

- dotyczących wykorzystania własności liczb w sytuacjach praktycznych. 

- opisywać sytuacje przedstawioną w zadaniu za pomocą rysunku.

przyroda

- doskonalić rozpoznawanie przez uczniów charakterystycznych cech i własności elementów środowiska oraz porządkowanie ich;

Badanie OBUT klas III SP

W dalszej pracy nauczyciele powinni położyć większy nacisk na:

W zakresie treści polonistycznych:

 1.  Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście popularno naukowym, przekształcanie, interpretowanie.
 2. Wykorzystywanie do ćwiczeń w czytaniu tekstów z innych źródeł, a nie tylko z podręcznika.
 3. Stawianie zadań wymagających samodzielnego redagowania wypowiedzi pisemnej na temat problemów poruszanych w czytanych tekstach

4.   Rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i spostrzeżeń przez dzieci w postaci poprawnych składniowo wypowiedzeń

5.   Budzenie przekonania o znaczeniu poprawności językowej wypowiedzi w komunikowaniu się z odbiorcą.

6.   Tworzenie okazji do pisania przez dzieci tekstów użytkowych kierowanych do odbiorcy np. listy , ogłoszenia, życzenia itp.

7.   Zachęcanie do twórczości słownej, docenianie ciekawych,   oryginalnych określeń tworzonych do rzeczowników i czasowników.

W zakresie treści matematycznych:

1.   Wykorzystanie wizualnych i strukturalnych modeli budujących rozumienie systemu dziesiętnego i wyjaśniających właściwości liczb naturalnych oraz działań na nich wykonywanych.

2.   Wspólne analizowanie błędów obliczeniowych i szukanie ich przyczyn.

3.   Zachęcanie dzieci do samodzielnego dochodzenia do wyników obliczeń.

4.   Zachęcanie do tworzenia własnych strategii obliczeniowych.

5.   Wykorzystanie zabaw i gier do formułowania pytań, zadań.

6.   Wprowadzanie dzielenia z wykorzystaniem realistycznego kontekstu tego działania.

7.   Manualne i rysunkowe wykonywanie obliczeń, przez mieszczenie i podział.

8.   Dostrzeganie zależności między mnożeniem i dzieleniem.

9.   Dostrzeganie sensu i przydatności informacji zawartych w zadaniu.

10.       Zachęcanie dzieci do wykorzystywania rysunków przy rozwiązywaniu zadań.

11.       Samodzielne sprawdzanie przez dzieci poprawności rozwiązania zadania tekstowego.

12.       Ograniczenie rozwiązywania serii podobnych zadań tekstowych.

13.       Wykorzystywanie różnorodnych pod względem struktury i poziomu trudności, zadań tekstowych.

14.       Zachęcanie  dzieci do tworzenia własnych metod rozwiązywania zadań tekstowych.

15.       Tworzenie okazji do rozwiązywania zadań nietypowych.

16.       Zachęcanie do samodzielnego wymyślania takich zadań.

17.       Rozwijanie u dzieci rozumienia obwodu.

18.       Tworzenie sytuacji dydaktycznych ukazujących użyteczność matematyki w życiu codziennym.

19.       Korzystanie z zegara, wagi, termometru, miarki centymetrowej przy rozwiązywaniu zadań.

20.       Wykorzystywanie w procesie kształcenia różnorodnych tekstów użytkowych zawierających dane o charakterze matematycznym.

Ewaluacja programu poprawy efektywności SP

Wnioski do dalszej pracy

 • Kontynuować przeprowadzanie diagnoz w roku szkolnym 2012/2013.
 • Kłaść duży nacisk na samodzielne rozwiązywanie zadań na lekcji.
 • Doskonalić techniki rozwiązywania zadań tekstowych.
 • Rozwiązywać zadania, dzięki którym uczeń doskonali umiejętność rozpoznawania charakterystycznych cech i własności figur.
 • Wykorzystywać własności liczb w sytuacjach praktycznych (skala, jednostki długości i masy, kalendarz i czas).
 • Współpracować z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem w sprawie egzekwowania obecności uczniów na zajęciach wyrównawczych
Comments