Programy‎ > ‎

MCDM

Mały Człowiek Duże Możliwości

 PROGRAM EDUKACYJNY GMINY KONDRATOWICE 
REALIZOWANY PRZEZ ZSP W PRUSACH

14XII08 czytanie jest fajne

2008 XII Zajęcia z piłkami Edubal

2008 XII Nauka pływania

2008 XII Wycieczka do ZOO
2008 XII 04 Wycieczka do muzeum etnograficznego


Program realizowany na podstawie przepisów: Uchwały Nr 179/2008 Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.

Program realizowany od 15 X 2008 do 19 XII 2008. Budżet programu 48.014,00 zł (w tym 32.756,08 zł dotacja wojewody i 15.257,92 zł środki własne)

Program zakłada uczestnictwo dzieci młodszych (w tym niepełnosprawnych) w:

1.        Podstawowym kursie nauki pływania „Pływające żabki”

2.        Zajęciach „Uczę się w biegu” z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EduBall (nauka przez ruch, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie)

3.        Zajęciach z cyklu „Przyroda dla Starszaka” związanych z kształtowaniem umiejętności eksperymentowania, obserwacji i wnioskowania.

4.        W zajęciach z cyklu „Czytanie jest fajne” – zajęcia prowadzone przez gimnazjalistów dla przedszkolaków i dzieci z oddziałów przedszkolnych (pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy i polonistów)

Program zakłada uczestnictwo dzieci z klas 4-6 SP oraz z klas 1 gimnazjum w:

 5.        Zajęciach z zakresu przyrody (przedmiotów przyrodniczych), matematyki i języka polskiego prowadzonych w multimedialnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego współdziałanie uczestników w rozwiązywaniu problemów z zakresu o którym mowa wyżej.

 6.        Program zakłada przeprowadzenie dwóch spotkań dla społeczności lokalnej, podczas których nastąpi prezentacja celów programu              i osiągniętych rezultatów.

 7.        Program zakłada udział dzieci w 3 jednodniowych wycieczkach matematyczno-przyrodniczych

 Główne cele programu:

1.      Wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej dzieci (w tym niepełnosprawnych) poprzez powszechny udział w podstawowym kursie nauki pływania.

2.      Wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność kształcenia i wychowania poprzez wykorzystanie zestawu piłek edukacyjnych w kształceniu młodszych dzieci.

3.      Rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności obserwacji i wnioskowania u dzieci przedszkolnych  - „Przyroda dla Starszaka”

4.      Wspieranie wrażliwości uczniów starszych na potrzeby ich młodszych kolegów i koleżanek – „Czytanie jest fajne”

5.      Wdrożenie dzieci i nauczycieli do stosowania technologii informacyjnych w kształceniu uczniów kl. 4-6 SP oraz klas 1 gimnazjum (niedawnych absolwentów SP)

6.      Kształcenie umiejętności prezentacji efektów swojej pracy, autoprezentacji.

7.      Kształcenie nowych umiejętności matematyczno-przyrodniczych w sposób odbiegający od szkolnej „rutyny” w terenie, w ciekawych miejscach, poprzez samodzielne działania uczniówZajęcia w pracowni komputerowej
(z wykorzystaniem EduRomów)
program Mały Człowiek Duże Możliwości

 

H.K.           kl. IV przyroda 9 godz., kl. V przyroda 9 godz.

M.W.          kl IV matematyka 9 godz., kl. VI matematyka 9 godz.

C.S.           kl. V matematyka 9 godz.

M.B.          kl. VI przyroda 9 godz.

M.G.          kl 1 j.polski 4,5 godz.

K.O.          kl.1 j.polski 4,5 godz.

R.M.         kl 1 matematyka 9 godz.

A.K.           kl.1 biologia 9 godz.

 

W projekcie wniosku zapisano między innymi:

 

Opis:

Program zakłada uczestnictwo dzieci z klas 4-6 SP oraz z klas 1 gimnazjum w zajęciach z zakresu przyrody (przedmiotów przyrodniczych), matematyki, języka polskiego prowadzonych w multimedialnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego współdziałanie uczestników w rozwiązywaniu problemów z zakresu o którym mowa wyżej.

Główne:

Wdrożenie dzieci i nauczycieli do stosowania technologii informacyjnych w kształceniu uczniów kl. 4-6 SP oraz klas 1 gimnazjum (niedawnych absolwentów SP)

Uzasadnienie:

Szersze wprowadzenie  technologii informacyjnych w dydaktyce podstawowych przedmiotów w kl. 4-6 SP ma zwiększyć efektywność kształcenia i wpłynąć na większe szanse edukacyjne dla absolwentów SP z terenu naszej gminy. Natomiast zajęcia dla uczniów z klas 1 gimnazjum pozwolą na wyrównanie braków u absolwentów SP, którzy uzyskali słaby wynik na sprawdzianie.

Forma realizacji programu

Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: w kl. IV-VI SP 2 przedmiotów (przyroda, matematyka), w kl. 1 gimnazjum 3 przedmiotów (matematyka, j. polski, biologia). Zajęcia prowadzone w pracowni komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania edukacyjnego EduRom w wersji sieciowej. Zajęcia o charakterze edukacyjno - wyrównawczym.

Szczegółowy opis działań

Zajęcia w grupach 14-osobowych dla uczniów klasy 4: matematyka – 1 godz. tygodniowo, przyroda - 1 godz. tygodniowo. Klasa 5: matematyka – 1 godz. tygodniowo i przyroda – 1 godz. tygodniowo. W klasach 6: matematyka – 1 godz. tygodniowo, przyroda – 1 godz. tygodniowo. Zajęcia dla 1 kl. gimnazjum: matematyka – 1 godz., język polski – 1 godz., biologia: 1 godz.

 

Comments