Programy‎ > ‎

SMOK


W okresie IV 2007 -  III 2008 nasza szkoła realizowała szkolny program rozwoju SMOK (Szkoła Myśląca o Każdym). Byliśmy jedną z dwóch szkół na terenie naszej gminy, które uzyskały środki na realizację przygotowanego przez szkołę wniosku.


                

Cele Szkolnego Programu Rozwoju SMOK

  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez szeroki dostęp do dóbr kultury typu: kino, teatr, muzeum, opera, filharmonia, duże imprezy sportowe, itp.
  2. Rozszerzenie oferty zajęć rozwijających i doskonalących   zainteresowania , pasje,  uzdolnienia i talenty uczniów oraz wspierających uczniów z trudnościami w nauce czy objętych nauczaniem indywidualnym.
  3. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.
  4. Kształtowanie pozytywnych nastawień wobec kultury fizycznej, propagowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych.
  5. Przeciwdziałanie zagrożeniom i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
  6. Poprawa obiegu informacji w szkole- radiowęzeł, bogata strona internetowa   Gimnazjum.
  7. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego.
  8. Rozszerzenie współpracy ze społecznością   lokalną   i promowanie   szkoły   w środowisku  poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami oświatowymi, kulturalnymi,  samorządem lokalnym, rodzicami, posterunkiem policji, SP  ZOZ-em w Prusach, OSP, Sanepid-em
  9. Poprawa  wyposażenia Gimnazjum; zakup aparatu cyfrowego, kamery, sprzętu nagłaśniającego, sztalug.
  10. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.


Comments