Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dziecko z obwodu szkoły jest przyjmowane do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica - zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (o ile w roku poprzedzającym chodziło do przedszkola lub oddziału przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej) - oświadczenie rodziców dziecka sześcioletniego

Dziecko spoza obwodu szkoły przyjmowane do klasy pierwszej w wyniku rekrutacji - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Harmonogram rekrutacji dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 28 marca do 18 kwietnia 2018r.

od 15 maja 2018 r.

do 4 czerwca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

Od 19 kwietnia do 20 kwietnia 2018r.

od 5 czerwca 2018 r.

do 6 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 kwietnia 2018r.

7 czerwca 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26 kwietnia do 11 maja 2018r.

od 8 czerwca 2018 r.

do 9 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 maja 2018r.


14 czerwca 2018 r.W związku z przyjęciem przez RG Kondratowice uchwał intencyjnych (o likwidacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach oraz o przeniesieniu siedziby Przedszkola Publicznego w Górce Sobockiej do Kondratowic)

 • Rekrutację do przedszkola prowadzi się wyłącznie w Przedszkolu Publicznym w Górce Sobockiej. 
 • Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego (złożone zarówno w Przedszkolu Publicznym w Górce Sobockiej jak i oddziałach przedszkolnych w SP Prusy) będą gwarantowały miejsce dla dziecka w Przedszkolu w Kondratowicach.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach stanowią miejscowości:

Białobrzezie, Brochocinek, Czerwieniec, Edwardów, Gołostowice, Górka Sobocka, Grzegorzów, Janowiczki, Jezierzyce Małe, Karczyn, Komorowice, Kondratowice, Księginice Wielkie, Lipowa, Maleszów, Podgaj, Prusy, Rakowice, Sadowice, Skała, Stachów, Zarzyca

(w skrócie cała gmina oprócz Wójcina, Błotnicy, Strachowa, Żelowic i Kowalskich)

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!

Nasza szkoła jest nowoczesna i dobrze wyposażona.  Uczniowie mają do dyspozycji między innymi:

 • 2 sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne
 • 2 pracownie komputerowe i centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • 3 mobilne pracownie notebookowe
 • Dobrze wyposażoną pracownię przyrodniczą
 • Pracownię (biologia, geografia, matematyka, informatyka)
 • Niemal wszystkie pomieszczenia klasowe wyposażone są w tablice interaktywne
 • Dziennik elektroniczny umożliwiający rodzicom bieżące śledzenie postępów w nauce i komunikację z nauczycielami
 • Uczniowie starszych klas korzystają z dodatkowych materiałów edukacyjnych zamieszczanych przez nauczycieli na platformie Fronter

Szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa szkolnego oraz logopedę.

Dzieci z klas młodszych (edukacja wczesnoszkolna) uczą się w budynku w Księginicach Wielkich. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ:

 • Uczą się tutaj wyłącznie dzieci młodsze (starsze klasy uczą się w Prusach) a szkoła jest usytuowana na dużej działce, wśród drzew, daleko od ulicy.
 • Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, sali zabaw, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy szkolnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej
 • Dzieci są objęte na miejscu skuteczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W ciągu ostatnich 11 lat pozyskaliśmy blisko 1 mln złotych na dodatkowe wyposażenie szkoły i zajęcia dla uczniów:

 • SMOK -Szkoła Myśląca o Każdym
 • Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji - „Pracownia przyrodnicza”
 • Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji - „Dolnośląska eSzkoła”
 • Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”
 • Szkoła Kompetencji Kluczowych
 • Pracownia (biologia, geografia, matematyka, informatyka)

Dowożenie realizujemy dwoma pojazdami własnymi i jednym przewoźnika zewnętrznego (rozkłady jazdy znajdują się na stronie internetowej szkoły)


Więcej informacji o szkole znajdziecie Państwo na stronie internetowej   http://www.prusy.edu.pl 

Kontakt: sekretariat 71 3930469     pgprusy@gmail.com


z wyrazami szacunku dyrektor SP Prusy Jacek Matusiewicz 


Ċ
Nieznany użytkownik,
27 mar 2018, 03:44
Ċ
Nieznany użytkownik,
27 mar 2018, 03:48
Ċ
Nieznany użytkownik,
27 mar 2018, 03:40
Comments