Wizja

Koncepcja rozwoju ZSP Prusy
określona jest przez programy rozwojowe naszych szkół na lata 2009-2015, program wychowawczy oraz program profilaktyki
Wizja, jako opis wizerunku naszej placówki w przyszłości stanowi zarazem koncepcję modelu Zespołu Szkół Publicznych w Prusach.

Szkoła bezpieczna, przyjaźnie wymagająca, 

umożliwiająca harmonijny rozwój ucznia.

 

Zespół Szkól Publicznych w Prusach przygotowuje uczniów do życia w XXI wieku:

 • · Pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju, 
 • · Rozbudza szacunek do nauki, 
 • · Zapewnia szeroka ofertę edukacyjną pogłębiającą wiedzę i zainteresowania, 
 • · Rozwija poczucie dumy z osiąganych wyników, 
 • · Wyposaża w umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki (komputer, Internet, itp.), 
 • · Zapoznaje z językiem zachodnioeuropejskim, 
 • · Uczy szacunku dla potrzeb innych oraz tolerancji, 
 • · Zapoznaje z dziedzictwem kultury narodowej, regionem, tradycjami, folklorem, 
 • · Przekazuje wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym oraz jego zbrojnym ramieniu Armii Krajowej, innych formacjach i organizacjach walczących z faszystowskim i radzieckim okupantem 
 • · Kształtuje właściwy stosunek dzieci i młodzieży do idei propagowanych przez żołnierzy Armii Krajowej, kombatantów, Sybiraków i innych walczących o demokratyczną Polskę; 
 • · Uczy odpowiedzialności, a także działań na rzecz środowiska przyrodniczego i lokalnego, 
 • · Propaguje troskę o własne zdrowie oraz bezpieczeństwo. 

Model absolwenta zespołu szkół publicznych w Prusach. Absolwent Publicznego Zespołu Szkół w Prusach:

 • · Został wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum, 
 • · Potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności, 
 • · Korzysta z rożnych źródeł informacji, 
 • · Zna podstawy języka zachodnioeuropejskiego i potrafi się nim posługiwać, 
 • · Jest tolerancyjny i otwarty na potrzeby innych, 
 • · Zna zagrożenia związane z przyjmowaniem używek, 
 • · Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo aktywnie spędzając wolny czas i stosując zasady zdrowego trybu życia, 
 • · Potrafi rozwiązywać problemy bez użycia siły, 
 • · Pielęgnuje i szanuje zwyczaje i tradycje związane ze środowiskiem lokalnym, narodem, rodziną, 
 • · Zna i szanuje polskie symbole narodowe oraz zachowuje odpowiednią do nich postawę; 
 • · Posiada wiedzę na temat patrona szkoły, swoja postawą i zachowaniem reprezentuje wartości jemu właściwe; 
 • · Korzysta z dóbr kultury, 
 • · Dba o środowisko naturalne, 
 • · Szanuje kolegów, rodziców, nauczycieli, 
 • · Dba o mienie szkolne i osobiste, 
 • · Jest świadomy praw i obowiązków

Wizja. O czym marzymy - Programy rozwojowe naszych szkół na lata 2009-2015

 

1)      Uczniowie korzystając z najnowszych technologii współpracują ze sobą i nauczycielami skutecznie i czynnie ucząc się rozwiązywania problemów edukacyjnych i innych (na lekcjach, w szkole i poza szkołą).

2)      Uczniowie i nauczyciele są silnie zmotywowani do pracy i czerpią satysfakcję z osiąganych rezultatów, chętnie upowszechniają swoje rozwiązania i osiągnięcia.

3)      Praca każdego ucznia jest zorganizowana w sposób umożliwiający dostosowanie treści i metod i form pracy do jego indywidualnych potrzeb.

4)      Uczniowie są systematyczni w pracy, projektują swój rozwój, potrafią ocenić czy osiągnęli cele pośrednie i końcowe.

5)      Nasi uczniowie nie mają żadnych kompleksów w stosunku do młodzieży wielkomiejskiej, nadążają za rozwojem nowych technologii i skutecznie je wykorzystują osiągając coraz lepsze rezultaty na egzaminach zewnętrznych.

6)      Absolwent naszej szkoły potrafi praktycznie wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w życiu codziennym  i na wyższym poziomie edukacyjnym.

7)      Nasi uczniowie są szczególnie dobrze przygotowani do kontynuacji nauki w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

8)      Współpraca szkoły z rodzicami jest pełniejsza. Rodzice naszych uczniów mają pełną wiedzę na temat bieżącego funkcjonowania dziecka w szkole (oceny, frekwencja, spostrzeżenia nauczycieli, e-portfolio). Szkoła na bieżąco otrzymuje informację zwrotną ze strony rodziców.

9)      Nasi uczniowie są dobrymi nauczycielami swoich rodziców w zakresie stosowania ICT.

10)  Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym i czasowo nieobecni w szkole (chorzy) są w kontakcie z klasą i nauczycielami wykorzystując platformę edukacyjną.

11)  Nasi uczniowie są nastawieni na współpracę, rywalizacja nie dominuje w ich funkcjonowaniu w szkole i w społeczeństwie.

12)  Efektywność procesu edukacji podniesie rangę szkoły w środowisku lokalnym.


Cele ogólne programów rozwojowych na lata 2009-2015

1)      Szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii (tablice interaktywne, komputery, urządzenia umożliwiające szybką ewaluację zajęć, dziennik elektroniczny) podczas bezpośredniej pracy z uczniami na zajęciach edukacyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

2)      Oderwanie się od ograniczeń tradycyjnego nauczania w szkole (bariera czasu, miejsca, treści, tempa pracy) poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej w zakresie e-learningu i pracowni przyrodniczej przyczyni się do współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

3)      Nauczanie przez działanie – wdrażanie aktywizujących i efektywnych form pracy, eksperymentu uczniowskiego jako podstawowej formy zdobywania wiedzy przyrodniczej, wdrażanie uczniów do przedsiębiorczości, wycieczki do miejsc stymulujących rozwój uczniów.

4)      Traktowanie ICT w naszej szkole nie jako celu samego w sobie, ale jako środku do efektywnej nauki. ICT jako integralną część procesu kształcenia – element planowania pracy nauczyciela, metod pracy uczniów, procesu sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności.

5)       Wprowadzenie innowacyjnych form nauczania, oceniania i sprawdzania wiedzy.

6)      Poprawa kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania ICT jako integralnej części procesu kształcenia.Od września 2015 trwały prace nad wypracowaniem nowego modelu absolwenta - zespół wychowawczy, spotkania z rodzicami, lekcje wychowawcze. W marcu 2016 RP zdecydowała o kontynuacji kierunków pracy określonych przez dotychczasowe programy rozwojowe naszych szkół, do czasu wyjaśnienia jaki będzie docelowy system oświaty w Polsce.

W sierpniu 2016 powołano zespół zadaniowy zespół zebrał wyniki dotychczasowych prac tworząc projekt nowej koncepcji pracy szkoły.

Comments